Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Djelokrug rada Uprave javnih radova

Uprava javnih radova vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje; javno oglašavanje i sprovođenje postupka ustupanja radova; zaključivanje ugovora o građenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova ugrađenih materijala i opreme; tehnički pregled, prijem izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta; evidenciju, plaćanje i kontrolu finansijskog utroška sredstava; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

1. Sektor za pripremu investicionih projekata vrši poslove koji uključuju sve radnje u fazi pripreme investicione izgradnje kako za investicije iz oblasti primarne i komunalne infrastrukture, tako i za investicije iz oblasti visokogradnje, a uključuju prije svega:, izradu predinvesticionih i investicionih programa i idejnog rješenja, izrada investiciono tehničke dokumentacije, koordinacija oko sprovodjenja postupka oko pribavljanja odobrenja gradnje objekata; organizacija i učestvovanje u izradi Projektnih zadataka; priprema dokumentacije, u dijelu pribavljanja ulaznih parametara od strane korisnika neophodnih za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom, kao i izbora nadzornog organa za kontrolu i praćenje u toku izvođenja radova; kontrolu tenderske dokumentacije i sprovođenja javnih nabavki, izvještavanje o odstupanjima od uobičajenih procedura i utvrđenim propustima u kontroli BROP/ HOS-u, izvještavanje o nepravilnostima, planiranje i predlaganje radnji za sprovođenje preporuka unutrašnje revizije, osiguravanje dostavljanja primjeraka izvještaja unutrašnje revizije HOS-u, izrada godišnje izjave o jemstvu, izrada i ažuriranje internog priručnika o procedurama za korišćenje IPA sredstava, kao i aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u okviru IPA III komponente.

1.1. Odsjek za pripremne poslove vrši poslove koji uključuju sve radnje u fazi pripreme investicione izgradnje, kako za investicije iz oblasti primarne i komunalne infrastrukture, tako i za investicije iz oblasti visokogradnje a uključuju prije svega:, izradu predinvesticionih i investicionih programa i idejnog rješenja, izrada investiciono tehničke dokumentacije, koordinacija oko sprovodjenja postupka oko pribavljanja odobrenja gradnje objekata; organizacija i učestvovanje u izradi Projektnih zadataka; priprema dokumentacije, u dijelu pribavljanja ulaznih parametara od strane korisnika neophodnih za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom, kao i izbora nadzornog organa za kontrolu i praćenje u toku izvođenja radova.

1.2. Odsjek za osiguranje kvaliteta dokumenata vrši poslove koji se odnose na kontrolu tenderske dokumentacije i sprovođenja javnih nabavki, izvještavanje o odstupanjima od uobičajenih procedura i utvrđenim propustima u kontroli tijela odgovornog za Operativni program Rukovodiocu operativne strukture, izvještavanje o nepravilnostima, planiranje i predlaganje radnji za sprovođenje preporuka unutrašnje revizije, osiguravanje dostavljanja primjeraka izvještaja unutrašnje revizije Rukovodiocu operativne strukture, izrada godišnje izjave o jemstvu, izrada i ažuriranje internog priručnika o procedurama za korišćenje IPA sredstava, kao i aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u okviru pretpristupne podrške EU.

2. Sektor za ugovaranje i finansiranje investicionih projekata vrši poslove koji se odnose na realizaciju projekata Uprave javnih radova, organa u sastavu Ministarstva, a odnose se na pripremu plana javnih nabavki, tenderske dokumentacije u procesu javnog nadmetanja, sprovođenje postupaka javne nabavke, zaključivanje ugovora, čuvanje dokumentacije, vođenje evidencije javnih nabavki i pripremu izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima.U okviru poslova na realizaciji III IPA komponente vrše se poslovi pripreme plana javnih nabavki i mjesečno usaglašavanje plana javnih nabavki, sprovođenje postupka nabavke, odabir ponuđača; poslovi zaključivanja ugovora, sprovođenje ugovora i provjera na licu mjesta , priprema Izvještaja o sprovođenju projekata za potrebe pripreme djelova sektorskih godišnjih i konačnih izvještaja o sprovođenju operativnih programa, objavljivanje informacija o ugovoru na website-u Upravi javnih radova i ostalih medija, ako je potrebno; poslove izrade predloga Kapitalnog budžeta, na osnovu dostavljenih lista prioriteta od strane lokalnih uprava i potrošačkih jedinica, definiše izvore finansiranja, poslove obezbjedjenja finansijskih sredstava; finansijsko praćenje investicionog projekta, izradu rebalansa sredstava, realizaciju kreditnih aranžmana, otplatu kredita, izradu finansijskih izvještaja, vodjenje računovodstvenih poslova, obavljanje knjigovodstvenih, likvidatorskih i blagajničkih poslova, kao i drugih odgovarajućih poslova u skladu sa propisima.U okviru poslova na realizaciji III IPA komponente vrše se poslovi provjere računa i situacija da bi se utvrdilo da su prijavljeni troškovi stvarno izvršeni u skladu sa primjenljivim pravilima, da su proizvodi isporučeni, te usluge i radovi izvršeni u skladu sa ugovorom, obavljanje plaćanja izvođačima, vođenje računovodstvenih evidencija, finansijsko izvještavanje, učešće u obavljanju provjera na licu mjesta, priprema informacija o procedurama i izvršenim provjerama u vezi sa troškovima u cilju dostavljanja HOS-u i NAO7NF, kao i poslovi upravljanja rizicima, pripreme godišnjih izvještaja o novčanim tokovima, odnosno plana potrebnih sredstava EU i nacionalnih sredstava kao sastavnog dileja budžetskog planiranja, priprema i podnošenje zahtjeva zasredstva EU Nacionalnom fondu, odobravanje plaćanja ugovaračima i traženje povrata sredstava od ugovarača u slučaju nepravilnosti, održavanje zasebnog računovodstvenog/ kodifikacionog sistema za IPA projekte, unošenje podataka u IPA računovodstveni softver; komunikacije sa međunarodnim organizacijama i ostvarivanje kontinuirane saradnje sa predstavnicima bilateralne saradnje i donatorskiho rganizacija prilikom sprovodjenja infrastrukturnih projekata; stručne podrške u vezi sa aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim i regionalnim organizacijama; u vezi sa korišćenjem sredstava iz pretpristupnog programa (IPA III); Odsjek obavlja i poslove vezano za rizik menadžment, upravljanje nepravilnostima i upravljanje ljudskim resursima u okviru IPA III komponente;razmjene informacija sa nadležnim državnim i medjunarodnim institucijama i organizacijama koje se tiču implementacije infrastrukturnih projekata; praćenja realizacije infrastrukturnih projekatafinansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih, bilateralnih i donatorskih organizacija;redovne saradnje sa Direktoratom za državni trezor/NacionalnimFondom, Ministarstva finansija;učešća prilikom izrade tenderske dokumentacije za IPA III komponentu; učešća u tenderskoj proceduri, procesu ugovaranja, plaćanjima, izvještavanju i monotoringu implementacije ugovora; organizovanja pripreme i redovnog ažuriranja internog Priručnika o IPA procedurama, redovne saradnje i obezbjeđivanje neophodnih podataka tokom fazeprogramiranjasa nadležnim institucijama zaproces programiranja EU fondova. Vrši poslove u okviru Jedinice za sprovođenje projekata u okviru Operativne strukture treće komponente IPA programa – Regionalni razvoj.

2.1. Odsjek za ugovaranje vrši poslove koji se odnose na realizaciju projekata Uprave javnih radova, organa u sastavu Ministarstva, a odnose se na pripremu plana javnih nabavki, tenderske dokumentacije u procesu javnog nadmetanja, sprovođenje postupaka javne nabavke, zaključivanje ugovora, čuvanje dokumentacije, vođenje evidencije javnih nabavki i pripremu izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima.
U okviru poslova na realizaciji pretpristupne podrške EU vrše se poslovi pripreme plana javnih nabavki i mjesečno usaglašavanje plana javnih nabavki, sprovođenje postupka nabavke, odabir ponuđača; poslovi zaključivanja ugovora, sprovođenje ugovora i provjera na licu mjesta , priprema Izvještaja o sprovođenju projekata za potrebe pripreme djelova sektorskih godišnjih i konačnih izvještaja o sprovođenju strateških i programskih dokumenata, objavljivanje informacija o ugovoru na website-u Uprave javnih radova i ostalih medija ako je potrebno.

2.2. Odsjek za finansiranje investicionih projekata vrši poslove izrade predloga Kapitalnog budžeta, na osnovu dostavljenih lista prioriteta od strane lokalnih uprava i potrošačkih jedinica, definiše izvore finansiranja, poslove obezbjedjenja finansijskih sredstava; finansijsko praćenje investicionog projekta, izradu rebalansa sredstava, realizaciju kreditnih aranžmana, otplatu kredita, izradu finansijskih izvještaja, vodjenje računovodstvenih poslova, obavljanje knjigovodstvenih, likvidatorskih i blagajničkih poslova, kao i drugih odgovarajućih poslova u skladu sa propisima. U okviru poslova na realizaciji pretpristupne podrške EU vrše se poslovi provjere računa i situacija da bi se utvrdilo da su prijavljeni troškovi stvarno izvršeni u skladu sa primjenljivim pravilima, da su proizvodi isporučeni, te usluge i radovi izvršeni u skladu sa ugovorom, obavljanje plaćanja izvođačima, vođenje računovodstvenih evidencija, finansijsko izvještavanje, učešće u obavljanju provjera na licu mjesta, priprema informacija o procedurama i izvršenim provjerama u vezi sa troškovima u cilju dostavljanja Rukovodiocu operativne strukture i Nacionalnom službeniku za ovjeravanje Nacionalnom fondu, kao i poslovi upravljanja rizicima, pripreme godišnjih izvještaja o novčanim tokovima, odnosno plana potrebnih sredstava EU i nacionalnih sredstava kao sastavnog dileja budžetskog planiranja, priprema i podnošenje zahtjeva zasredstva EU Nacionalnom fondu, odobravanje plaćanja ugovaračima i traženje povrata sredstava od ugovarača u slučaju nepravilnosti, održavanje zasebnog računovodstvenog/ kodifikacionog sistema za IPA projekte, unošenje podataka u IPA računovodstveni softver.

2.3. Odsjek za međunarodnu saradnju i IPA fondove vrši poslove: komunikacije sa međunarodnim organizacijama i ostvarivanje kontinuirane saradnje sa predstavnicima bilateralne saradnje i donatorskih organizacija prilikom sprovodjenja infrastrukturnih projekata; stručne podrške u vezi sa aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim i regionalnim organizacijama; u vezi sa korišćenjem sredstava iz pretpristupnog programa (IPA III); u ulozi implementacionog tijela odeljenje vrši poslove programiranja,implementacije, monitoringa i evaluacije; Odsjek obavlja i poslove vezano za rizik menadžment, upravljanje nepravilnostima i upravljanje ljudskim resursima u okviru pretpristupne podrške EU; razmjene informacija sa nadležnim državnim i medjunarodnim institucijama i organizacijama koje se tiču implementacije infrastrukturnih projekata; praćenja realizacije infrastrukturnih projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih, bilateralnih i donatorskih organizacija;redovne saradnje sa Direktoratom za državni trezor/Nacionalnim Fondom, Ministarstva finansija; redovne saradnje i obezbjeđivanje neophodnih podataka tokom faze programiranja sa nadležnim institucijama za proces programiranja EU fondova;učešća prilikom izrade tenderske dokumentacije pretpristupnu podršku EU; učešća u tenderskoj proceduri, procesu ugovaranja, plaćanjima, izvještavanju i monotoringu implementacije ugovora; organizovanja pripreme i redovnog ažuriranja internog Priručnika o IPA procedurama.

3. Sektor za praćenje i kontrolu kvaliteta investicionih projekata vrši poslove koji se odnose na pružanje podrške Odsjeku za pripremne poslove vezano za prethodne i pripremne radove: studije, istražne radove, predinvesticione i investicione programe (tehnički dio), tehničku dokumentaciju iz oblasti visokogradnje; poslovi na realizaciji investicija: davanje predloga za donošenje investicionih odluka, učešće kao članovi Komisije u proces javnog nadmetanja; praćenje planova i programa, praćenje rada u vršenju stručnog nadzora privrednog društva kome je Uprava povjerila vršenje stručnog nadzora, ovjera situacija, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte visokogradnje; učestvuju u pripremi Izvještaja o realizaciji projekata koji se dostavljaju Vladi Crne Gore i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima. U okviru poslova na realizaciji III IPA komponente vrše se poslovi ovjere situacija za objekte visokogradnje, praćenje tehničke implementacije Ugovora/projekta na licu mjesta, priprema podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte visokogradnje; pružanje podrške Odsjeku za pripremne poslove za prethodne i pripremne radove: studije, istražne radove, predinvesticione i investicione programe (tehnički dio), tehničku dokumentaciju u oblasti primarne infrastrukture, uključujući komunalnu infrastrukturu; realizaciju investicija: davanje predloga za donošenje investicionih odluka, učešće kao članovi Komisije u proces javnog nadmetanja; praćenje planova i programa, praćenje rada u vršenju stručnog nadzora privrednog društva kome je Uprava povjerila vršenje stručnog nadzora, sa ovjeravanjem situacija, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte primarne i komunalne infrastrukture, učestvuju u pripremi Izvještaja o realizaciji projekata koji se dostavljaju Vladi Crne Gore i druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima.U okviru poslova na realizaciji III IPA komponente vrše se poslovi ovjere situacija za objekte primarne i komunalne infrastrukture, praćenje tehničke implementacije Ugovora/projekta na licu mjesta, priprema podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte primarne i komunalne infrastrukture.

3.1. Odsjek za visokogradnju vrši poslove koji se odnose na pružanje podrške Odsjeku za pripremne poslove vezano za prethodne i pripremne radove: studije, istražne radove, predinvesticione i investicione programe (tehnički dio), tehničku dokumentaciju iz oblasti visokogradnje; poslovi na realizaciji investicija: davanje predloga za donošenje investicionih odluka, učešće kao članovi Komisije u proces javnog nadmetanja; praćenje planova i programa, praćenje rada u vršenju stručnog nadzora privrednog društva kome je Uprava povjerila vršenje stručnog nadzora, ovjera situacija, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte visokogradnje; učestvuju u pripremi Izvještaja o realizaciji projekata koji se dostavljaju Vladi Crne Gorei druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima.
U okviru poslova na realizaciji pretpristupne podrške EU, vrše se poslovi ovjere situacija za objekte visokogradnje, praćenje tehničke implementacije Ugovora/projekta na licu mjesta, priprema podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte visokogradnje.

3.2. Odsjek za primarnu i komunalnu infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na pružanje podrške Odsjeku za pripremne poslove za prethodne i pripremne radove: studije, istražne radove, predinvesticione i investicione programe (tehnički dio), tehničku dokumentaciju u oblasti primarne infrastrukture, uključujući komunalnu infrastrukturu; realizaciju investicija: davanje predloga za donošenje investicionih odluka, učešće kao članovi Komisije u proces javnog nadmetanja; praćenje planova i programa, praćenje rada u vršenju stručnog nadzora privrednog društva kome je Uprava povjerila vršenje stručnog nadzora, sa ovjeravanjem situacija, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte primarne i komunalne infrastrukture, učestvuju u pripremi Izvještaja o realizaciji projekata koji se dostavljaju Vladi Crne Gorei druge odgovarajuće poslove u skladu sa propisima. U okviru poslova na realizaciji pretpristupne podrške EU, vrše se poslovi ovjere situacija za objekte primarne i komunalne infrastrukture, praćenje tehničke implementacije Ugovora/projekta na licu mjesta, priprema podataka o indikatorima sprovođenja projekata za potrebe Odsjeka za ugovaranje, tehnički prijem objekata i konačan obračun za objekte primarne i komunalne infrastrukture.