Мања слова Већа слова РССПитајте Дирекцију

Законска регулатива

 

Закони

Закон о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама
Закон о буџету и фискалној одговорности
Закон о грађевинским производима
Закон о уређењу простора и изградњи објеката
Закон о општем управном поступку

 

Уредбе 

Уредбу о измјени уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе („Службени лист РЦГ“, број 59/14)
Уредбу о измјени уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе („Службени лист РЦГ“, број 29/14)
Уредбу о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе („Службени лист РЦГ“, број 32/13)

 

Правилници 

Правилник о садржају система оцјене грађевинског производа
Правилник о начину означавања грађевинског производа
Правилник о ближем садржају и начину вођења регистра техничке документације и извјештаја о ревизији
Правилник о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о садржају елабората енергетске ефикасности зграда
Правилник о условима и начину овјеравања и поништавања овјере лиценце страног лица
Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе
Правилник о садржају елабората о припремним радовима
Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова из области уређења простора и изградње објеката
Правилник о обрасцима који се користе у поступцима изградње објеката
Правилник о облику и изгледу табле са подацима о издатој грађевинској дозволи
Правилник о начину обрачуна површине и запремине објеката
Правилник о начину вршења техничког прегледа
Правилник о начину вршења ревизије идејног и главног пројекта
Правилник о начину водења и садржини градевинског дневника, градевинске књиге и књиге инспекције
Правилник о начину и израде, размјери и ближој садржини техничке документације
Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора
Правилник о начину и поступку издавања и одузимања лиценце и начину вођења регистра лиценци
Правилник о измјенама и допунама правилника о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о изгледу и садржају изјаве о својствима грађевинског производа