Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Direkciju

>

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA I DIREKCIJE JAVNIH RADOVA

Datum objave: 23.03.2016 15:04 | Autor: Direkcija javnih radova

Ispis Štampaj stranicu


VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA I DIREKCIJE JAVNIH RADOVA


I OSNOVNI PODACI

Sjedište Ministarstva održivog razvoja i turizma je u Podgorici, IV Proleterske brigade br.19, tel. 020 446-339, 446-340, fax 446-215, web sajt: www.mrt.gov.me, www.djr.gov.me.


II VRSTE DOKUMENATA U POSJEDU MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA I DIREKCIJE JAVNIH RADOVA

U posjedu Ministarstva održivog razvoja i turizma su sljedeće vrste dokumenata:
1.Javne evidencije

-djelovodnik;
-upisnik prvostepenog upravnog postupka;
-upisnik drugostepenog upravnog postupka;
-knjiga putnih naloga;
-izdate dozvole objavljene na internet stranici ministarstva;
-evidencija izdatih licenci;

2.Normativna akta

-zakoni;
-podzakonska akta (uredbe,odluke,pravilnici,naredbe i uputstva);
-sporazumi odnosno ugovori o međunarodnoj saradnji;
-pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

3.Analize, informacije, izvještaji, elaborati i dr.

-analize i informacije;
-informacije o radu ministarstva i organa u sastavu;
-materijali usvojeni na sjednici Vlade CG čiji je obrađivač ili predlagač ovo
Ministarstvo;

4. Programi i projekti

-konkursi za programe, projekte;
-prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom;
-ugovori o sufinansiranju odobrenih programa i projekata;
-dokumenta o donacijama;

5. Pojedinačni akti

-rješenja u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku;
-rješenja po pravu nadzora,
-mišljenja na zakone i druge propise iz nadležnosti drugih organa;
-platforma za pregovore u međunarodnoj saradnji;
-mišljenja na projekte, elaborate, planove, nacrte zakona drugih organa;
-odgovori na poslanička i odbornička pitanja;

6. Finansije

-Zakon o budžetu Crne Gore ;
-završni račun budžeta ministarstva (od 31.03.);
-dokumenta o javnim nabavkama;
-dokumentacija o donacijama i sufinansiranju u oblasti za koje je nadležno
Ministarstvo;

7. Podaci o zaposlenima

-radne knjižice;
-uvjerenja o stručnoj spremi;
-rješenja o zasnivanju radnog odnosa;
-rješenje o fiksnom dijelu zarade;
-rješenja o godišnjem odmoru;
-rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.


III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka
-postupak se pokreće pismenim zahtjevom, za koji se ne plaća administrativna taksa;
-zahtjev treba da sadrži:

*osnovne podatke o traženoj informaciji;
*način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
*podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv pravnog lica i sjedište) , odnosno njegovom zastupniku ili punomoćniku.

2. Način podnošenja zahtjeva:
-neposredno na arhivi Ministarstva ;
-putem pošte na adresu:Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade br.19, 81 000 Podgorica;
-Putem e-mail-a:   spi@mrt.gov.me


3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji:
-neposrednim uvidom u prostorijama Ministarstva;
-prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Ministarstva;
-dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Ministarstva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.


4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita:
-po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva , osim u slučaju zaštite života, i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;
-protiv akta Ministarstva može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti;
-protiv akta Ministarstva kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koji sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba , već se može tužbom pokrenuti upravni spor;
-pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, u roku od pet dana od kada je podnosilac dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ukoliko su isti određeni rješenjem.


5. Troškovi postupka
-troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji;
-troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu fotokopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije;
-troškovi postupka se plaćaju prije izvršenja rješenja;
-invalidna lica i lica u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove postupka;
-troškovi postupka plaćaju se u korist Budžeta Crne Gore na račun br.907-83001-19, što se dokazuje prilaganjem uplatnice u spise predmeta.

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

1.Lice za vođenje prvostepenog postupka:

• u Direktoratu za građevinarstvo Dubravka Pešić, samostalni savjetnik (dubravka.pesic@mrt.gov.me ;020 446 281).
• u Direktoratu za planiranje prostorom, za lokalna planska dokumenta Dušica Zeković, samostalni savjetnik (dusica.zekovic@mrt.gov.me; 020 446 303), za vođenje prvostepenog postupka za državna planska dokumenta Nikola Petrović, samostalni savjetnik (nikola.petrovic@mrt.gov.me; 020 446 316),
• u Direktoratu za turistički razvoj i standarde je Davor Vuković, samostalni savjetnik (davor.vukovic@mrt.gov.me; 020 446 247),
• u Direktoratu za upravljanje turističkom destinacijom je Davor Vučinović, pripravnik (davor.vučinović@mrt.gov.me;020 446 254)
• u Direktoratu za životnu sredinu i klimatske promjene Biljana Kilibarda, samostalni savjetnik (biljana.kilibarda@mrt.gov.me; 020 446 238),
• u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Sanela Radončić (sanela.radoncic@mrt.gov.me; 020 446 236)
• u Direktoratu za razvoj stanovanja Radmila Lainović, samostalni savjetnik (radmila.lainovic@mrt.gov.me, 020 446 385),
• u drugim dijelovima ministarstva Ana Jovanović Petrović i Srđan Bojović, samostalni savjetnici (ana.jovanovic@mrt.gov.me, 020 446 327; srdjan.bojovic@mrt.gov.me, 020 446 315).
• Kod Direkcije javnih radova, organa u sastavu, Milica Bakić – rukovodilac odsjeka za ugovaranje, (milica.bakic@djr.gov.me, 020 230 227)

2.Lice nadležno za donošenje rješenja:
• u Direktoratu za upravljanje prostorom je Sanja Lješković Mitrović, generalna direktorica,
• u Direktoratu za građevinarstvo je Danilo Gvozdenović, generalni direktor,
• u Direktoratu za životnu sredinu i klimatske promjene je Ivana Vojinović, generalna direktorica,
• u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj je Siniša Stanković, generalni direktor,
• u Direktoratu za razvoj stanovanja je Marko Čanović, v.d. generalnog direktora,
• u Direktoratu za turistički razvoj i standarde je Olivera Brajović,v.d.generalne direktorice,
• u Direktoratu za upravljanje turističkom destinacijom je Željka Radak Kukavičić, generalna direktorica,
• u drugim djelovima ministarstva je Zoran Tomić, sekretar ministarstva,
• kod Direkcije javnih radova je Radovan Drašković, pomoćnik direktora Direkcije javnih radova
3. O zahtjevima za pristup informacijama o dokumentima kojima se može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije saglasno članu 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odlučivaće se na sjednici kolegijuma Ministarstva.


V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj Vodič stupa na snagu danom potpisivanja, isti će biti objavljen na oglasnoj tabli i na web site-u Ministarstva.
Stupanjem na snagu ovog Vodiča prestaju da važe Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva održivog razvoja i turizma od 04.04.2013. godine, i Vodič za pristup informacijama u posjedu Direkcije direkcije javnih radova od 22.01.2006. godine.


M I N I S T A R
Branimir Gvozdenović

Podgorica, 24.04.2014.godine