Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 12.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 13.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na uređenju terena i infrastrukturnim priključcima za I fazu objekta Državnih agencija u Podgorici.Download

27.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-25/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :
- Partiji I -rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u naselju Dolovi u Opštini Pljevlja
i
- Partiji II- izgradnji parkinga u ulici Prijepoljskoj u Opštini Pljevlja.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-24/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji pješačke staze u Gusinju u dužini od 600 m, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.Download

26.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-23/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice D.Radovića i sanaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Berane, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.Download

25.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-22/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kolektora za otpadne vode Deveta Židovići, u dužini od cca 2.300m u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.Download

24.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-20/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji odjeljenja hematologije KBC-a u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

24.04.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama izdaje se sledeći:


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-15/07, od 05.04.2007. god
za otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji poslovnog prostora bivše Vojnodohodovane ustanove Ribnica u Podgorici.Download

23.04.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-19/07

na ponovni postupak javne nabavke za ustupanje radova na
izgradnji uredjaja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru projekta "Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu"Download

20.04.2007.

Odluka

O D L U K A

O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI
(ŠOPING METODADownload

19.04.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama izdaje se sledeći:


A M A N D M A N VII
na javni poziv broj 05-5/07, od 14.03.2007. god
za otvoreni postupak javne nabavkeDownload