Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

30.05.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-31/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je izgradnja OŠ Milun Ivanović-Biševo u Opštini Rožaje. Radovi koji su predmet javne nabavke su građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi, sa infrastrukturnim priključcima do na 1m od objekta, po sistemu "ključ u ruke", koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06). Download

29.05.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) zahtjeva Opštine Cetinje br.01/031/07-2834 od 28.05.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-30/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvodjenje radova na izgradnji atmosferske kanalizacije na dijelu zaobilaznice Cetinje u dužini od 308 m, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

29.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 24.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji odjeljenja hematologije KBC-a u Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 100.000 .Download

25.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 29.03.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 30.03.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice za naselje Liman-Ulcinj.Download

25.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 18.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 19.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

1. partiji I sanaciji lokalnih puteva u dužini od 1 km, u Opštini Danilovgrad,
2. partiji II modernizaciji lokalnog puta u dužini od 4 km za Bijelu u Opštini Šavnik,
3. partiji III modernizaciji gradskih ulica u dužini od 1 km, u Opštini Žabljak,
4. partiji IV modernizaciji lokalnog puta u dužini od 1,5 km, u Opštini Rožaje,
5. partiji V modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 1,5 km, u Opštini Mojkovac,
6. partiji VI modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 4 km, u Opštini Pljevlja i
7Download

24.05.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-21/07 od 04.05.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji Vrhovnog i Višeg suda u PodgoriciDownload

18.05.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN 1

na javni poziv br. 04-22/07 od 25.04.2007.godine
za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnji kolektora za otpadne vode Deveta - Židovići u Opštini PljvljaDownload

17.05.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-28/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Izvodjenje radova II faze na sanaciji Doma kulture u MZ Dobrsko selo u Opštini Cetinje, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

17.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 12.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 13.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova
za 2007.godinu.Download

16.05.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 04.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 05.04.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kolektora za otpadne vode u MZ Dolac u Opštini Berane.Download