Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.06.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 17.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 18.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvodjenje radova II faze na sanaciji Doma kulture u MZ Dobrsko selo u Opštini Cetinje.Download

15.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-34/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnju kolektora za otpadne vode Deveta Židovići, u dužini od cca 2.300m u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 170.000,00 .Download

13.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-37/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj , koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 95.000,00 .Download

13.06.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 11.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 12.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modrenizaciji lokalnog puta Pjenavac-Sreteška Gora Ulica u dužini od 4 km, u Opštini Kolašin.Download

11.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-35/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I -izgradnja I faze Vatrogasnog doma u Mojkovcu
i
-Partiji II- izgradnja I faze Vatrogasnog doma na Žabljaku

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom, po sistemu ključ u ruke.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-36 /07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja stambenog objekta u Kolašinu, po sistemu "ključ u ruke". Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski i instalaterski radovi (elekrto instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-8/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje preostalih radova na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.06.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N II

na javni poziv broj 05-26/07 od 11.05.2007.godine
za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji bivše upravne zgrade
D.I. "V.Kruščić" u MojkovcuDownload

07.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-33/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I - izgradnji dijela ulice P.Rovinjskog u dužini od l=300m´ u Opštini Cetinje
i
-Partiji II- rekonstrukciji ulice Vojvode Boža sa dijelom ulice Sima Matavulja u dužini od l=650m´ u Opštini Cetinje

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.Download

06.06.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 27.04.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 28.04.2007.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji pješačke staze u Gusinju u dužini od 600m.Download