Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

29.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-40/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke dat je po partijama i to:

- Partiji I -nabavka i ugradnja opreme za video sistem u sali Skupštine RCG
i
- Partiji II- nabavka i ugradnja opreme za konfereciski sistem sale sa simultanim prevodom i sistemom glasanja sa vizuelizacijom.

Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

25.06.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 04.05.2007.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 05.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji Vrhovnog i Višeg suda u Podgorici .

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 300.000,00 Download

19.06.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-36/07od 11.06.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji stambenog objekta u Kolašinu, po sistemu "ključ u ruke".

U Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji mijenja se predmet javne nabavke i procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke, i sada glasi:Download

18.06.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 17.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 18.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvodjenje radova II faze na sanaciji Doma kulture u MZ Dobrsko selo u Opštini Cetinje.Download

15.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-34/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnju kolektora za otpadne vode Deveta Židovići, u dužini od cca 2.300m u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 170.000,00 .Download

13.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-37/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj , koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 95.000,00 .Download

13.06.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 11.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 12.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modrenizaciji lokalnog puta Pjenavac-Sreteška Gora Ulica u dužini od 4 km, u Opštini Kolašin.Download

11.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-35/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I -izgradnja I faze Vatrogasnog doma u Mojkovcu
i
-Partiji II- izgradnja I faze Vatrogasnog doma na Žabljaku

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom, po sistemu ključ u ruke.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-36 /07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja stambenog objekta u Kolašinu, po sistemu "ključ u ruke". Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski i instalaterski radovi (elekrto instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.06.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-8/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje preostalih radova na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download