Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.07.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-40/07 od 29.06.2007.godine


za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za :

-Partiju I -nabavku i ugradnju opreme za video sistem u sali Skupštine RCG
i
-Partiju II- nabavku i ugradnju opreme za konfereciski sistem sale sa simultanim prevodom i sistemom glasanja sa vizuelizacijom.Download

19.07.2007.

Poziv

P O Z I V
br.05-47/07

na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to:

- Partiji I - adaptacija i opremanje prostorija kabineta za transfuziju krvi
u Pljevljima
- Partiji II - adaptacija i opremanje prostorija kabineta za transfuziju krvi u
Bijelo Polje

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

18.07.2007.

Poziv

P O Z I V
br.04-51 /07

na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji II faze atmosferske kanalizacije na zaobilaznici (kružni put), u dužini 1000 m', u Opštini Cetinje.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

18.07.2007.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke
dana 14.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 15.06.2007.godine.

Predmet javne nabavke su radovi na sanacijii gradskih saobraćajnica u Opštini
Ulcinj.
Download

12.07.2007.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke
dana 15.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 16.06.2007.godine.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji kolektora za otpadne
vode Deveta-Židovići u Opštini PljevljaDownload

12.07.2007.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke
dana 11.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.06.2007.godine.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji I faze Vatrogasnog
doma u Mojkovcu (partija I) i na izgradnji I faze Vatrogasnog doma na
Žabljaku (partija II),Download

12.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE, oglašava :

P O Z I V
br.05-50/07

na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja i opremanje osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na opremanju objekta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

12.07.2007.

A M A N D M A N 1

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama izdaje se sledeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-48/07, od 06.07.2007. god
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za radove na modernizaciji lokalnog puta za Bijelu u Opštini Šavnik.Download

11.07.2007.

Poziv

P O Z I V
br. 05-39/07
za otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke

Izrada Glavnog projekta poslovnih objekata Ministarstva odbrane i Ministarstva inostranih poslova Republike Crne Gore.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4.alinea prva, Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

10.07.2007.

Poziv

P O Z I V
br.05-46/07

na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet nadmetanja je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Baru.
Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi ( elektro instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije) i radovi na uređenju terena, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download