Manja slova Veća slova RSS



Pitajte Direkciju

Tenderi

30.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka dana 08.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 09.06.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje preostalih radova na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici.Download

30.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 11.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta i radovi na rekonstrukciji bivše upravne zgrade D.I. "V.Kruščić" u Mojkovcu.Download

27.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 07.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 08.06.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na Partiji I- izgradnja dijela
ulice P.Rovinski u dužini od 1300m' u Opštini Cetinje i Partiji II- rekonstrukcija
ulice Sima Matavulja u dužini od 600m' u Opštini Cetinje.Download

27.07.2007.

Amandman

AMANDMAN 2


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom 1 i pozivom za javno nadmetanje br.05-40/07 dana 27.07.2007.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za :

-Partiju I - nabavku i ugradnju opreme za video sistem u sali Skupštine RCG
i
-Partiju II - nabavku i ugradnju opreme za konfereciski sistem sale sa simultanim prevodom i sistemom glasanja sa vizuelizacijom.Download

27.07.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-50/07 od 12.07.2007.godine


U Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji ( Knjga I) mijenja se:

Neto procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.250.000 .

i glasi:

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.250.000 .

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog Amandmana .Download

26.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br.04-52/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice "13jul" u Nikšiću na potezu dužine 180 m´ sa propustom preko rijeke Mrkošnice, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 360.000,00 .Download

26.07.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :

A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-44/07 od 05.07.2007.godine
za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za :

-Partiju I - dogradnju i adaptaciju prostorija objekta Osnovnog suda u Opštini Plav
i
-Partiju II- adaptaciju prostorija Osnovnog suda u Opštini Kolašin, sanaciju krova i uredjenju terena ispred Osnovnog suda u Kolašinu.

U Tenderskoj dokumentaciji, Knjiga II, Partija I - dogradnja i adaptacija prostorija objekta Osnovnog suda u Opštini Plav - Predmjer radova, tačka C. Elektro instalacije mijenja se i glasi, kako je dato u prilogu ovog AmandmanaDownload

26.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 06.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 07.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta za Bijelu u Opštini Šavnik.Download

25.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 03.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 04.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta izgradnje aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download

23.07.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :



A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-40/07 od 29.06.2007.godine


za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za :

-Partiju I -nabavku i ugradnju opreme za video sistem u sali Skupštine RCG
i
-Partiju II- nabavku i ugradnju opreme za konfereciski sistem sale sa simultanim prevodom i sistemom glasanja sa vizuelizacijom.Download