Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

14.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 26.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 27.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice "13jul" u Nikšiću na potezu dužine 180 m´ sa propustom preko rijeke Mrkošnice.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 360.000,00 .Download

10.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) , zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V br. 197/07 od 21.06.2007.godine i zahtjeva br. Su.V br. 62/2007 od01.08.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-56/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I - izradi prilazne saobraćajnice Vrhovnog i Višeg suda u Podgorici
i
-Partiji II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

08.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.05-55/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji parketa i ugradnji opreme u sportskoj dvorani u Opštini Danilovgrad, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 70.000,00 .Download

07.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 05.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 07.06.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji i opremanju Upravne zgrade carinarnice u Opštini Kotor.Download

03.08.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N 2

na javni poziv broj 05-50/07 od 12.07.2007.godine za izgradnju i opremanje osnovne škole (naselje Drač) u PodgoriciDownload

03.08.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-39/07 od 10.07.2007.godine


za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za izradu glavnog projekta poslovnih objekata Ministarstva odbrane i Ministarstva inostranih poslova Republike Crne Gore.Download

02.08.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 05-49/07 od 09.07.2007.godine
za radove na uređenje platoa ispred manastira Sv.Petra Cetinjskog i Biljarde na CetinjuDownload

02.08.2007.

Poziv

P O Z I V
br. 01-53/07
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora

2. Predmet javne nabavke je vršenje usluga stručnog nadzora nad gradjenjem objekta drumskog mosta RAKONJE u Opštini Bijelo Polje .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

30.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka dana 08.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 09.06.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje preostalih radova na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici.Download

30.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 11.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta i radovi na rekonstrukciji bivše upravne zgrade D.I. "V.Kruščić" u Mojkovcu.Download