Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

14.09.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG",br.46/2006) izdaje se sljedeći :

AMANDMAN 2
na poziv za javno nadmetanje br.05-59/07 za
izvodjenje radova na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici


U Pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji naznačeno je da se:

Ponude se predaju do dana 20.09.2007.godine do 15,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Bakić Milica.
Javno otvaranje će biti održano dana 20.09.2007.godine sa početkom u 15,30 časova u prostorijama DIREKCIJE JAVNIH RADOVA, u Podgorici ul. Novaka Miloševa br.18.Download

14.09.2007.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.05-60/07 za
izvodjenje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG",br.46/2006), zakazuje se dana 18.09.2007.godine u 14 časova, u prostorijama Direkcije javnih radova, ul. Novaka Miloševa br.18 u Podgorici, sjednica za pružanje svih dodatnih informacija za izvodjenje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici. Istoj uz ovlašćenje, mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači koji su otkupili tendersku dokumentaciju. Download

14.09.2007.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.05-59/07 za
izvodjenje radova na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG",br.46/2006), zakazuje se dana 17.09.2007.godine u 14 časova, u prostorijama Direkcije javnih radova, ul. Novaka Miloševa br.18 u Podgorici, sjednica za pružanje svih dodatnih informacija za izvodjenje radova na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici. Istoj uz ovlašćenje, mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači koji su otkupili tendersku dokumentaciju. Download

13.09.2007.

Konkurs

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA
raspisuje
Međunarodni Konkurs

za urbanističku provjeru lokacije i izradu idejnog arhitektonskog rješenja objekta Svetilišta Hrama za tri velike hrišćanske svetinje na Cetinju, Republika Crna Gora


Grad Cetinje je prijestonica Crne Gore. Vijekovima predstavlja kulturno istorijski centar države. Na Cetinju se čuvaju tri velike hrišćanske svetinje: Ruka Sv. Jovana Krstitelja (ruka koja je krstila Isusa Hristosa), Čestica Časnog krsta Gospodnjeg (dio krsta na kom je razapet Isus Hristos) i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Filermose. Tri velike hrišćanske svetinje su od 1941. godine u Crnoj Gori, a odlukom Vlade iz 1978. godine na Cetinju. Od tada čudotvorna snaga ovog trojstva svojom plemenitom energijom obasjava Cetinje i sve njegove posjetioce.Download

11.09.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke dana 08.08.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 09.08.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na sanaciji parketa i ugradnji opreme u sportskoj dvorani u Opštini Danilovgrad.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 70.000,00 .Download

05.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:P O Z I V
br.05-54/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke :

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bijelić" u Nikšiću, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

03.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtijeva Ministarstva turizma i zaštite životne sredine br. 01-264/11 od 29.08.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 05-61/07
za otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II:

- Partiji I - Izrada Glavnog projekta izvedenog stanja ulične mreže fekalne i atmosferske kanalizacije, Glavnog projekta priključka na fekalnu kanalizaciju i projekta sanacije bujičnih tokova u MZ Rijeka Crnojevića, SO Cetinje.

- Partiji II - Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja Rijeke Crnojevića i okolnih mjesta .

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

03.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-57/07

na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to:

- Partiji I - adaptacija i opremanje prostorija kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima

- Partiji II - adaptacija i opremanje prostorija kabineta za transfuziju krvi u Bijelom Polju

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

30.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki,dana 09.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda", dana 10.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je ustupanje radova na uređenju platoa ispred manastira Sv.Petra Cetinjskog i Biljarde na Cetinju.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 560.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke Download

29.08.2007.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Komisije za kontrolu postupka www.nabavka.vlada.cg.yu
dana 12.07.2007. godine.

2.Novinama Pobjedi , dana 13.07.2007. godine i "Vilaggazdasag"-Budapest.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bio je ustupanje radova na izgradnju i opremanju osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.Download