Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

15.10.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE, oglašava :

P O Z I V
br.05-63/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja i opremanje osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na opremanju objekta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Download

15.10.2007.

Odluka

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 24.08.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.08.2007.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 2.800.000,00 .Download

10.10.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 27.08.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 28.08.2007.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici.Download

27.09.2007.

Amandman

A M A N D M A N 1

na javni poziv broj 05-54/07 za
izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bjelić" u Nikšiću

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), tenderskom dokumentacijom i pozivom za javno nadmetanje br.05-54/07, dana 20.09.2007.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bjelić" u Nikšiću.Download

25.09.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 03.09.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 01.09.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi po:

- Partiji I - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima.
i
- Partiji II - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Bijelom Polju.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je za :

- partiju I do 40.000,00
- partiju II do 65.000,00 Download

25.09.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 18.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 19.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi II faze atmosferske kanalizacije na Cetinju

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 350.000,00 Download

20.09.2007.

Amandman

AMANDMAN 3
na poziv za javno nadmetanje br.05-60/07 za
izvodjenje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.05-60/07, dana 18.09.2007.godine sa početkom u 14h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude izvodjenje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici.Download

19.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br. 04-62/07
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke :

Nastavak radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog- Ždrebaonik, dionica Ostrog- Kupinovo, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

19.09.2007.

A M A N D M A N 2

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG",br.46/2006) izdaje se sljedeći :


AMANDMAN 2
na poziv za javno nadmetanje br.05-60/07 za
izvodjenje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici

18.09.2007.

Amandman

AMANDMAN 3
na poziv za javno nadmetanje br.05-59/07 za
izvodjenje radova na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.05-59/07, dana 17.09.2007.godine sa početkom u 14h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izvodjenje radova na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici.Download