Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.11.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.04-65/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na uredjenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka objekata: Zatvora za maloljetnike, zatvora za žene i prihvatnog centra za strance u Spužu i Odjeljenja za izvršenje kazni zatvora do 6 mjeseci i kazni zatvora izrečenih u prekršajnom postupku u Spužu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

31.10.2007.

Amandman

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, izdaje sledeći :

A M A N D M A N

na Međunarodni Konkurs

za urbanističku provjeru lokacije i izradu idejnog arhitektonskog rješenja objekta Svetilišta Hrama za tri velike hrišćanske svetinje na Cetinju, Republika Crna Gora

U Konkursnom materijalu i Konkursnom Pozivu, mijenja se :

Podloge i uslovi konkursa mogu se preuzeti u periodu od 13.09.2007. do 01.11.2007.godine, svakog radnog dana u vremenu od 10 - 13 časova u Direkciji javnih radova u Podgorici, ul. Novaka Miloševa br. 18, Crna Gora. Download

30.10.2007.

Amandman 2

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN II
na javni poziv br.05-63/07


za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnju i opremanju osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.Download

22.10.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 19.09.2007. godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 20.09.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je nastavak radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Ostrog - Kupinovo.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 280.000,00 .Download

16.10.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 06.09.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 07.09.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bijelić" u Nikšiću.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.550.000,00 .Download

15.10.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE, oglašava :

P O Z I V
br.05-63/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja i opremanje osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na opremanju objekta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Download

15.10.2007.

Odluka

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 24.08.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.08.2007.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 2.800.000,00 .Download

10.10.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 27.08.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 28.08.2007.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici.Download

27.09.2007.

Amandman

A M A N D M A N 1

na javni poziv broj 05-54/07 za
izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bjelić" u Nikšiću

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), tenderskom dokumentacijom i pozivom za javno nadmetanje br.05-54/07, dana 20.09.2007.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bjelić" u Nikšiću.Download

25.09.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 03.09.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 01.09.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi po:

- Partiji I - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima.
i
- Partiji II - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Bijelom Polju.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je za :

- partiju I do 40.000,00
- partiju II do 65.000,00 Download