Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

27.12.2007.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1. Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 19.11.2007.godine.

2. Dnevne novine Pobjeda, dana 21.11.2007.godine.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bile su usluge po:

1. partiji I vršenje usluga stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i adaptaciji bivšeg školskog centra "T.Bjelića" u Nikšiću
i
2. partiji II vršenje usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje zgrade državnih agencija u Podgorici II faza.Download

07.12.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN II
na javni poziv br.05-38/07

za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnji zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download

04.12.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 01.11.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 03.11.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji grubih gradjevinskih radova na objektu aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 430.000 .Download

26.11.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 01.11.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 03.11.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na uredjenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka objekata: Zatvora za maloljetnike, zatvora za žene i prihvatnog centra za strance u Spužu i Odjeljenja za izvršenje kazni zatvora do 6 mjeseci i kazni zatvora izrečenih u prekršajnom postupku u Spužu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 185.000,00 .Download

26.11.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN V
na javni poziv br.05-63/07za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnju i opremanju osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

Na postavljena pitanja ponuđača, daju se sledeći odgovori. Download

19.11.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-67/07
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora

2. Predmet javne nabavke je vršenje usluga stručnog nadzora po partijama i to:

1.partiji I vršenje usluga stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i adaptaciji bivšeg školskog centra "T.Bjelića" u Nikšiću

2.partiji II vršenje usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje zgrade državnih agencija u Podgorici II faza.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

19.11.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN IV
na javni poziv br.05-63/07


za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnju i opremanju osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-63/07 i tenderskom dokumentacijom i Amandmanom II, dana 15.11.2007.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za ustupanje radova na izgradnju i opremanju osnovne škole (naselje Drač) u PodgoriciDownload

16.11.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-38 /07

na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici . Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na uređenju terena, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.11.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), a u skladu sa Zahtjevom Vrhovnog suda CG br.428/2007 od 05.11.2007. godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA oglašava :

P O Z I V
br.05-66/07

na otvoreni postupak javne nabavke.

Predmet nadmetanja je adaptacija prostorija Vrhovnog i Višeg suda CG u Podgorici. Radovi koji su predmet nadmetanja su zamjena unutrašnje stolarije i zamjena parketa u kancelarijama Vrhovnog i Višeg suda CG u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

01.11.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.05-64/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje grubih gradjevinskih radova na objektu aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download