Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

27.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.05-15/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na adaptaciji prostorija Košarkaškog saveza Crne Gore i Rukomentnog saveza Crne Gore u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.02.2008.

Izvjestaj o dodijeljenim javnim nabavkama

OBRAZAC A i B

ZA PODNOŠENJE PODATAKA
O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA

25.02.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog-Ždrebaonik, dionica Kupinovo-Podvraće -Vinići.Download

22.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06)DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-12/08

na otvoreni postupak za nabavku i ugradnju namještaja
za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu

Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, koje je dobavljač dužan nabaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-13/08

na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju opreme za Centar za
kriminalistička vještačenja u Danilovgradu


Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja opreme za Centar za
kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV:

Partija I- nabavka i ugradnja opreme za umrežavanje,
Partija II- nabavka PC računara i opreme,
Partija III- nabavka i ugradnja opreme za IP telefoniju,
Partija IV- nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko-prevodilački sistem

Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke, ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

22.02.2008.

Amandman

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-8/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-8/08 i tenderskom dokumentacijom dana 20.02.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju.Download

19.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-6/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.

Izvođač dužan izvršiti predmet javne nabavke po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom, po sistemu ključ u ruke.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

15.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-1/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Studija izvodljivostiI. U pozivu za javno nadmetanje, tenderskoj dokumentaciji i Projektnom zadatku brišu se :

 Partija I - izrada Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalnih sanitarnih deponija u Opštini Nikšić
i
 Partija III- izrada Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalnih sanitarnih deponija u Opštini Berane.Download

14.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-11/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice "13jul" u Nikšiću na potezu km 0+900.00 km 1+150.00, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.02.2008.

Poziv


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-10/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na izgradnji rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom .
Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download