Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-14/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I -izgradnja II faze Vatrogasnog doma u Mojkovcu
i
-Partiji II- izgradnja II faze Vatrogasnog doma na Žabljaku

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

07.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-16/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

04.03.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

03.03.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na izradi električnih instalacija javne rasvjete, dio saobraćajnice Ulcinj-Bar od JKP-a do Ulcinjskih Kruta II faza: od GP "Primorje" betonjerka do raskrnice puta za Valdanos.Download

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-12/08, od 22.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za nabavku i ugradnju namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-6/08, od 19.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavku potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-12/08, od 22.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-13/08, od 22.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju opreme za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, i to od partije I do partije IV:
Partija I- nabavku i ugradnju opreme za umrežavanje,
Partija II- nabavku PC računara i opreme,
Partija III- nabavku i ugradnju opreme za IP telefoniju,
Partija IV- nabavku i ugradnju opreme za konferencijsko - prevodilački sistemDownload

28.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-6/08, od 19.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavku potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

28.02.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download