Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

25.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-23/08

na ponovni otvoreni postupak za nabavku i ugradnju namještaja
za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu

Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, koje je dobavljač dužan nabaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

24.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-18/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji I faze klinike za onkologiju i radioterapiju, po sistemu "ključ u ruke", a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

24.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-22 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-21/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na solidifikaciji muljevitog materijala i zemljani radovi na izravnjanju masa solidifikovanim muljnim materijalom i suvim materijalom iz Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu u okviru projekta "Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu". Radove je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.03.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


Predmet javne nabavke bio je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju.Download

21.03.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 490.000,00 .
Download

20.03.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-13/08, od 22.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju opreme za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, i to od partije I do partije IV:
Partija I - nabavka i ugradnja opreme za umrežavanje,
Partija II- nabavka PC računara i opreme,
Partija III- nabavka i ugradnja opreme za IP telefoniju,
Partija IV- nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko - prevodilački sistemDownload

19.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-19/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

18.03.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji prostorija Košarkaškog saveza Crne Gore i Rukomentnog saveza Crne Gore u Podgorici.Download

17.03.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je izrada Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalnih sanitarnih deponija, po partijama i to po:

1. partiji II u Opštini Bijelo Polje,
2. partiji IV u Opštini Pljevlja,
3. partiji V u Opštini Kotor i
4. partiji VI u Opštini Bar Download