Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

09.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.05-26/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na II fazi nadogradnje Gimnazije Niko Rolović u Baru, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE

Predmet javne nabavke je vršenje usluga stručnog nadzora nad gradjenjem objekta drumskog mosta RAKONJEu Opštini Bijelo Polje. Download

07.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-21/08
za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na solidifikaciji muljevitog materijala i zemljane radove na izravnjanju masa solidifikovanim muljnim materijalom i suvim materijalom iz Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu u okviru projekta "Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu".Download

07.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv br.05-17/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.Download

07.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

03.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-17/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.Download

03.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-25/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

03.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N VI
na javni poziv broj 01-6/08, od 19.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavku potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

27.03.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice "13jul" u Nikšiću.

Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 14.02.2008.god i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 21.02.2008. godine.Download

27.03.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-24/08

na otvoreni postupak javne nabavke
za izgradnju Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

Predmet nadmetanja je izgradnja Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, po sistemu "ključ u ruke". Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski i instalaterski radovi sa infrastrukturnim priključcima do na 1 m od objekta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download