Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05- 28 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

Javna nabavka će se sprovesti po partijama od partije I do partije II i to:

-Partija I : izrada Glavnog projekta i rekonstrukcija postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat u Danilovgradu

-Partija II: izrada Glavnog projekta i izgradnja novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu

Radovi koji su predmet ovog nadmetanja izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

11.04.2008.

Plan javne nabavke

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list RCG", br. 46/06) Direkcija javnih radova, donosi :


PLAN JAVNE NABAVKE
po PROGRAMU JAVNIH RADOVA
za 2008.godinu
Download

10.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

09.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-24/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.Download

09.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-29/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Sportske sale u Beranama.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

09.04.2008.

Amandman

AMANDMAN 3


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-17/08 i tenderskom dokumentacijom dana 01.04.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za ustupanje radova na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.

Nakon prikupljenih ovlašćenja i uvodnih napomena vezanih za predmetno javno nadmetanje od strane Naručioca na postavljena pitanja, odgovor su dali predstavnici Naručioca, kako slijedi:Download

09.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.05-26/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na II fazi nadogradnje Gimnazije Niko Rolović u Baru, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE

Predmet javne nabavke je vršenje usluga stručnog nadzora nad gradjenjem objekta drumskog mosta RAKONJEu Opštini Bijelo Polje. Download

07.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-21/08
za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na solidifikaciji muljevitog materijala i zemljane radove na izravnjanju masa solidifikovanim muljnim materijalom i suvim materijalom iz Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu u okviru projekta "Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu".Download

07.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv br.05-17/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.Download