Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

16.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN 4
na javni poziv broj 05-17 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke
za ustupanje radova na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar

Na pitanje jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju po pozivu br.05-17/08 za izvodjenje radova i opremanje Osnovne škole u Opštini Bar, a koje glasi:Download

16.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-25 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Download

15.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

15.04.2008.

Amanddman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 01-23/08, od 25.03.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za nabavku i ugradnju namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

11.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05- 28 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

Javna nabavka će se sprovesti po partijama od partije I do partije II i to:

-Partija I : izrada Glavnog projekta i rekonstrukcija postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat u Danilovgradu

-Partija II: izrada Glavnog projekta i izgradnja novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu

Radovi koji su predmet ovog nadmetanja izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

11.04.2008.

Plan javne nabavke

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list RCG", br. 46/06) Direkcija javnih radova, donosi :


PLAN JAVNE NABAVKE
po PROGRAMU JAVNIH RADOVA
za 2008.godinu
Download

10.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

09.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-24/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.Download

09.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-29/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Sportske sale u Beranama.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

09.04.2008.

Amandman

AMANDMAN 3


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-17/08 i tenderskom dokumentacijom dana 01.04.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za ustupanje radova na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.

Nakon prikupljenih ovlašćenja i uvodnih napomena vezanih za predmetno javno nadmetanje od strane Naručioca na postavljena pitanja, odgovor su dali predstavnici Naručioca, kako slijedi:Download