Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

22.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-33/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I -radovi na izgradnji mini zaobilaznici u Plavu
i
- Partiji II- radovi na izgradnji gradske saobraćanice u Gusinju

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-34/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na izgradnji objekta upravnih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.04.2008.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bila je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

16.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06),DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-30/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama .

Kao osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je obezbjeđenje kreditne linije na minimalni rok od 3 godine od kojih je prva godina grejs period ( 1+2).
Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov biće odbijeni.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-31/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na izgradnji I faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN 4
na javni poziv broj 05-17 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke
za ustupanje radova na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar

Na pitanje jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju po pozivu br.05-17/08 za izvodjenje radova i opremanje Osnovne škole u Opštini Bar, a koje glasi:Download

16.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-25 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Download

15.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

15.04.2008.

Amanddman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 01-23/08, od 25.03.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za nabavku i ugradnju namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

11.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05- 28 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

Javna nabavka će se sprovesti po partijama od partije I do partije II i to:

-Partija I : izrada Glavnog projekta i rekonstrukcija postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat u Danilovgradu

-Partija II: izrada Glavnog projekta i izgradnja novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu

Radovi koji su predmet ovog nadmetanja izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download