Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja opreme za Centar za
kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, po partijama, i to po:
1. partiji I- nabavka i ugradnja opreme za umrežavanje
2. partiji II- nabavka PC računara i opreme
3. partiji III- nabavka i ugradnja opreme za IP telefoniju
4. partiji IV- nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko-prevodilački sistem Download

22.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 30.01.2008.god i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 01.02.2008. godine

III. Predmet javne nabavke je izrada, marketing i prodaja novih materijala za hiking & biking tržište.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 120.000 Download

22.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-32/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji ul. "Živka Žižića" u Bijelom Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 24.03.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.03.2008. godine.

III. Predmet nadmetanja je izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji I faze klinike za onkologiju i radioterapiju.Download

22.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N V
na javni poziv br.05-17/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.Download

22.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-33/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I -radovi na izgradnji mini zaobilaznici u Plavu
i
- Partiji II- radovi na izgradnji gradske saobraćanice u Gusinju

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-34/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na izgradnji objekta upravnih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.04.2008.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bila je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

16.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06),DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-30/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama .

Kao osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je obezbjeđenje kreditne linije na minimalni rok od 3 godine od kojih je prva godina grejs period ( 1+2).
Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov biće odbijeni.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-31/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na izgradnji I faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download