Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-38/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Berane
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3,5 km, u Opštini Andrijevica
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plav i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

24.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-33 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova po :

-Partiji I -radovi na izgradnji mini zaobilaznici u Plavu
i
-Partiji II- radovi na izgradnji gradske saobraćanice u GusinjuDownload

24.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05- 28 /08
za otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat (partija I ) i izradu Glavnog projekta i izgradnju novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu
(ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu (partijaII).Download

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-36/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije V.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak
- Partija V- modernizacija lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini DanilovgradDownload

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-37/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Kolašin
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Mojkovac i
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini B.Polje

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-39/08

na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 26 km,
u Opštini Pljevlja.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

24.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05- 28 /08
za otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat (partija I ) i izradu Glavnog projekta i izgradnju novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu (partijaII).

U knjizi II tenderske dokumentacije mijenja se predmjer radova, koji se uprilogu ovog Amandmana II dostavlja.Download

23.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-29/08, od 10.04.2008.godine,
za izradu Glavnog projekta Sportske sale u Beranama

Na zahtjev jednog od ponuđača u tenderskoj dokumementaciji i Pozivu za javne nabavke
mijenjaja se:
Download

23.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-35/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Radovi na rekonstrukciji II etape glavne gradske saobraćajnice na Žabljaku , koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

23.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 19.03.2008. godine i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 20.03.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 210.000,00 .Download