Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-39/08

na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 26 km,
u Opštini Pljevlja.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

24.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05- 28 /08
za otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat (partija I ) i izradu Glavnog projekta i izgradnju novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu (partijaII).

U knjizi II tenderske dokumentacije mijenja se predmjer radova, koji se uprilogu ovog Amandmana II dostavlja.Download

23.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-29/08, od 10.04.2008.godine,
za izradu Glavnog projekta Sportske sale u Beranama

Na zahtjev jednog od ponuđača u tenderskoj dokumementaciji i Pozivu za javne nabavke
mijenjaja se:
Download

23.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-35/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Radovi na rekonstrukciji II etape glavne gradske saobraćajnice na Žabljaku , koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

23.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 19.03.2008. godine i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 20.03.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 210.000,00 .Download

23.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja opreme za Centar za
kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, po partijama, i to po:
1. partiji I- nabavka i ugradnja opreme za umrežavanje
2. partiji II- nabavka PC računara i opreme
3. partiji III- nabavka i ugradnja opreme za IP telefoniju
4. partiji IV- nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko-prevodilački sistem Download

22.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 30.01.2008.god i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 01.02.2008. godine

III. Predmet javne nabavke je izrada, marketing i prodaja novih materijala za hiking & biking tržište.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 120.000 Download

22.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-32/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji ul. "Živka Žižića" u Bijelom Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.04.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 24.03.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.03.2008. godine.

III. Predmet nadmetanja je izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji I faze klinike za onkologiju i radioterapiju.Download

22.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N V
na javni poziv br.05-17/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.Download