Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

14.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :
A M A N D M A N II
na javni poziv broj 04-37/08, od 24.04.2008.godine, za radove na po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Kolašin,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Mojkovac,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Bijelo PoljeDownload

14.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-44/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.05.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 05-43/08
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Izvođačkog projekta Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu


Predmet javne nabavke je izrada Izvođačkog projekta Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.
Glavni projekat izraditi prema Zakonu o izgradni objekata (Sl.list RCG br.55/00), Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (Sl.list RCG br.22/02), Projektnim zadatkom i usvojenim konceptualnim rješenjem.

Glavni projekat mora sadržati predmjer radova sa tačnošću ± 5%.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN IV
na javni poziv broj 05-22/08
za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom


Ovim amandmanom IV u knjizi II tenderske dokumentacije mijenja se predmjer radova, koji se u prilogu ovog Amandmana IV dostavlja.Download

13.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N V
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom V mijenja se u Amandmanu III: Download

12.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-42/08
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama

Radovi na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

12.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN 8
na javni poziv broj 05-17 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke
za ustupanje radova na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar


Pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom predvidjeno je da je ponudjač dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 2% od vrijednosti ponude, kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download

12.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-40/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

 Partiju I - radove na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru
i
 Partiju II- radove na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

10.05.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bio je po: partiji I- izrada Glavnog projekta i rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat u Danilovgradu i partiji II - izrada Glavnog projekta i izgradnja novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu.Download

09.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 07.03.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 12.03.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 95.000,00 .Download