Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

16.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je izvođenje radova po:

Partiji I- izgradnji II faze Vatrogasnog doma u Mojkovcu
i
Partiji II- izgradnji II faze Vatrogasnog doma na Žabljaku.Download

15.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-45/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Javna nabavka će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II:

- Partiji I - nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za
menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju
u Danilovgradu

- Partiji II - nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.

Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

14.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :
A M A N D M A N II
na javni poziv broj 04-38/08, od 24.04.2008.godine, za radove na po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Berane,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3,5 km, u Opštini Andrijevica,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plav
- Partiji IV- - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini RožajeDownload

14.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-35/08 od 23.04.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za radove na rekonstrukciji II etape glavne gradske saobraćajnice na Žabljaku.Download

14.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :
A M A N D M A N III
na javni poziv broj 04-36/08, od 24.04.2008.godine, za radove na po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine,
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak i
- Partiji V- modernizaciji lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini DanilovgradDownload

14.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :
A M A N D M A N II
na javni poziv broj 04-37/08, od 24.04.2008.godine, za radove na po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Kolašin,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Mojkovac,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Bijelo PoljeDownload

14.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-44/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.05.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 05-43/08
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Izvođačkog projekta Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu


Predmet javne nabavke je izrada Izvođačkog projekta Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.
Glavni projekat izraditi prema Zakonu o izgradni objekata (Sl.list RCG br.55/00), Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (Sl.list RCG br.22/02), Projektnim zadatkom i usvojenim konceptualnim rješenjem.

Glavni projekat mora sadržati predmjer radova sa tačnošću ± 5%.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN IV
na javni poziv broj 05-22/08
za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom


Ovim amandmanom IV u knjizi II tenderske dokumentacije mijenja se predmjer radova, koji se u prilogu ovog Amandmana IV dostavlja.Download

13.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N V
na javni poziv broj 05-22 /08
za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom V mijenja se u Amandmanu III: Download