Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

28.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-45/08, od 14.05.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu (partija I ) i nabavku i ugradnju laboratorijskog namještaja za Forenzičku u Danilovgradu (partija II )Download

28.05.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1. Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 22.04.2008.godine.

2. Dnevne novine Pobjeda, dana 23.04.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji objekta upravnih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima.Download

28.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05- 49 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za :

-Partiju I : izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju postojećeg objekta za potrebe
Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat u Danilovgradu

-Partiju II: izradu Glavnog projekta i izgradnju novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA),sa uređenjem terena u DanilovgraduDownload

28.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 21.03.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.03.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na solidifikaciji muljevitog materijala i zemljani radovi na izravnjanju masa solidifikovanim muljnim materijalom i suvim materijalom iz Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu u okviru projekta " Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu ".Download

26.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 10.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 11.04.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na II fazi nadogradnje Gimnazije Niko Rolović u Baru.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 130.000,00 .Download

23.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 17.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 18.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji I faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.Download

23.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-42/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove radove na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.

Ovim Amandmanom I mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji: Download

23.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-40/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - radove na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru
i
-Partiji II- radove na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.Download

20.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 10.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 11.04.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Sportske sale u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 120.000 .Download

20.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-48/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download