Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-44/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji vodovodne mreže na ŽabljakuDownload

04.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 23.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 24.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji II etape glavne gradske saobraćajnice na Žabljaku.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 640.000,00 .Download

04.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

II BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

01-2151/2,od 29.05.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radovi.Download

03.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :A M A N D M A N II
na javni poziv br.04-42/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.Download

03.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-45/08, od 14.05.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu (partija I ) i nabavku i ugradnju laboratorijskog namještaja za Forenzičku u Danilovgradu (partija II ).Download

02.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:


1.Internet stranica Uprave za javne nabavke dana 04.04.2008

2. Dnevne novine dana08.04.2008

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:
* robe,


III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
NABAVKA I UGRADNJA OPREME U SALI DOMA KULTURE U ULCINJU


IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE 215.000,00 eura Download

02.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-55/08

na ponovni otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu

Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, koje je dobavljač dužan nabaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

02.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 28.03.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 29.03.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji Upravne zgrade Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, po sistemu "ključ u ruke".Download

30.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N II
na ponovni javni poziv br.05- 49 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za :

-Partiju I : izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju postojećeg objekta za potrebe
Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat u Danilovgradu

-Partiju II: izradu Glavnog projekta i izgradnju novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA),sa uređenjem terena u Danilovgradu.Download

30.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06),DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-50/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke


Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama .

Kao osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je obezbjeđenje kreditne linije na minimalni rok od 3 godine od kojih je prva godina grejs period ( 1+2).
Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov biće odbijeni.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download