Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

06.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-54/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji objekta upravnih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa ten4erskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

05.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN VI
na javni poziv broj 05-22/08
za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom

U tenderskoj dokumementaciji kniga II-predmjer radova A) Grubi građevinski radovi, A3) Betonski i armirano betonski radovi - stavka 3.

mijenjaja se:Download

05.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 24.04.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 25.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije V.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak
- Partija V- modernizacija lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini Danilovgrad

Amandmanom I na javni poziv broj 04-36/08 od 24.04.2008Download

05.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 22.04.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 23.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji ul. "Živka Žižića" u Bijelom Polju

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 Download

05.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 24.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 25.04.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi po :

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Kolašin
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Mojkovac
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini B.Polje i
- Partija IV- modernizacija pristupnog lokalnog puta vodoizvorištu Bolje Sestre, u dužini od 2,6 km, u Opštini PodgoricaDownload

05.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1. Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 06.02.2008.godine.

2. Dnevne novine Pobjeda, dana 08.02.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
 usluge,
¨ radoviDownload

05.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-44/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji vodovodne mreže na ŽabljakuDownload

04.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 23.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 24.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji II etape glavne gradske saobraćajnice na Žabljaku.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 640.000,00 .Download

04.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

II BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

01-2151/2,od 29.05.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radovi.Download

03.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :A M A N D M A N II
na javni poziv br.04-42/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.Download