Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

12.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-47/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji objekta za potrebe Unirvezitetskog centra u Beranama, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 2.700.000,00 .Download

11.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 12.05.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 13.05.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.100.000,00 .Download

11.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-57 /08
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


Predmet nadmetanja je nabavka elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :
A M A N D M A N II
na javni poziv br.04-50/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

Ovim Amandmanom II vrši se ispravka u Amandmanu I , stav 2.na tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama : Download

11.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-48/08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu.Download

10.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 12.05.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 13.05.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Izvođačkog projekta Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je
30.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke
VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

10.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 12.05.2008.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 13.05.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bio je po partijama i to po:

Partiji I - radovi na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru i

Partiji II- radovi na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.Download

10.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-50/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

Ponuđačima koji su otkupili tendersku dokumentaciju daju se sledeća razjašnjenje na tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama : Download

09.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-56/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Cetinje , koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 600.000,00 .Download

06.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 22.04.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 23.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

partija I -radovi na izgradnji mini zaobilaznici u Plavu
partija II- radovi na izgradnji gradske saobraćanice u GusinjuDownload