Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

19.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-61/08
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

Partiju I - radove na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru
i
Partiju II- radove na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijomDownload

19.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 14.05.2008.god i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 17.05.2008. godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 .Download

18.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-52/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

-Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
-Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u PodgoriciDownload

18.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-62/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I - radovi na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu u Mojkovcu
i
- Partiji II - radovi na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu na Žabljaku

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke je laboratorijskog namještaja za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download

16.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme,sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNKlaboratoriju u Danilovgradu.Download

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I OPŠTINA BIJELO POLJE, oglašavaju :

P O Z I V
br.04-59/08
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na rekonstrukciji
ulice "Volodjine" u B.Polju

Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji ulice "Volodjine" u B.Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-53/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-58/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija


2. Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Bijelo Polje,
2. partiji II u Opštini Pljevlja,
3. partiji III u Opštini Kotor i
4. partiji IV u Opštini Bar

Studije izvodljivosti izraditi u svemu prema projektnom zadatku.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

12.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-52/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
-Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3Download