Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

16.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme,sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNKlaboratoriju u Danilovgradu.Download

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I OPŠTINA BIJELO POLJE, oglašavaju :

P O Z I V
br.04-59/08
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na rekonstrukciji
ulice "Volodjine" u B.Polju

Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji ulice "Volodjine" u B.Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-53/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-58/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija


2. Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Bijelo Polje,
2. partiji II u Opštini Pljevlja,
3. partiji III u Opštini Kotor i
4. partiji IV u Opštini Bar

Studije izvodljivosti izraditi u svemu prema projektnom zadatku.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

12.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-52/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
-Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3Download

12.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-47/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji objekta za potrebe Unirvezitetskog centra u Beranama, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 2.700.000,00 .Download

11.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 12.05.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 13.05.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.100.000,00 .Download

11.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-57 /08
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


Predmet nadmetanja je nabavka elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :
A M A N D M A N II
na javni poziv br.04-50/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

Ovim Amandmanom II vrši se ispravka u Amandmanu I , stav 2.na tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama : Download

11.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-48/08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu.Download