Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.07.2008.

A M A N D M A N

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I

na javni poziv broj 01-58/08, od 12.06.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija po partijama i to u : Opštini Bijelo Polje
( partija I), Opštini Pljevlja ( partija II), Opštini Kotor ( partija III) i u Opštini Bar
( partija IV ).Download

30.06.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u
RožajamaDownload

27.06.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 26 km, u Opštini PljevljaDownload

27.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet javne nabavke bila je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

26.06.2008.

A M A N D M A N

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I

na javni poziv broj 01-57/08, od 19.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.Download

26.06.2008.

A M A N D M A N

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-47/08 od 12.06.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta za potrebe Unirvezitetskog centra u Beranama.Download

23.06.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 01-65/07
na otvoreni postupak za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva
za službena vozila
Predmet poziva je nabavka goriva (Eko dizel), procijenjene količine
od 12.960 litara, za vozila Direkcije javnih radova u 2008. godini.

Javna nabavka je određena kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23.tačka 4.Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list RCG br. 46/06).Download

23.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-64/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

23.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :
P O Z I V
br.05-63 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) na dijelu prostorija Centra za kriminalistička vještačenja, površine cca 400m², namijenjenih za potrebe Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu, koje je ponuđač užan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

20.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


1.Predmet javne nabavke bili su radovi I faze na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom . Download