Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

26.06.2008.

A M A N D M A N

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-47/08 od 12.06.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta za potrebe Unirvezitetskog centra u Beranama.Download

23.06.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 01-65/07
na otvoreni postupak za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva
za službena vozila
Predmet poziva je nabavka goriva (Eko dizel), procijenjene količine
od 12.960 litara, za vozila Direkcije javnih radova u 2008. godini.

Javna nabavka je određena kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23.tačka 4.Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list RCG br. 46/06).Download

23.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-64/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

23.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :
P O Z I V
br.05-63 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) na dijelu prostorija Centra za kriminalistička vještačenja, površine cca 400m², namijenjenih za potrebe Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu, koje je ponuđač užan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

20.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


1.Predmet javne nabavke bili su radovi I faze na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom . Download

19.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-61/08
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

Partiju I - radove na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru
i
Partiju II- radove na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijomDownload

19.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 14.05.2008.god i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 17.05.2008. godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 .Download

18.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-52/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

-Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
-Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u PodgoriciDownload

18.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-62/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I - radovi na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu u Mojkovcu
i
- Partiji II - radovi na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu na Žabljaku

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke je laboratorijskog namještaja za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download