Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

10.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-71/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja su radovi na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola, koje je ponuđač užan izvesti u skladu sa Glavnim projektom , a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

10.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-69/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke :
Radovi na izgradnji I faze gradske saobraćajnice, u dužini od 960 m, u Opštini Mojkovac. Radovi obuhvataju radove na izgradnji donjeg stroja i radove na hidrotehničkim instalacijama, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.Download

04.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-68/08

na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet nadmetanja su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji I faze tribina stadiona fudbalskog kluba Jezero u Plavu, koje je ponuđač užan izvesti u skladu sa Glavnim projektom , a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

03.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke su radovi na izgradnji objekta upravnih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima.Download

03.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku.Download

03.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke je laboratorijskog namještaja za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download

03.07.2008.

A M A N D M A N

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N II

na javni poziv broj 05-65/08, od 23.06.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) na dijelu prostorija Centra za kriminalistička vještačenja, površine cca 400m², namijenjenih za potrebe Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

02.07.2008.

Poziv

P O Z I V
br.01-67/08

na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju opreme za konferencijsko-prevodilački sistem za Centar za
kriminalistička vještačenja u DanilovgraduDownload

02.07.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 01-66/08
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta Upravne zgrade Carinarnice i carinskog skladišta u Podgorici.Download

01.07.2008.

A M A N D M A N

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :A M A N D M A N I


na javni poziv broj 05-65/08, od 23.06.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) na dijelu prostorija Centra za kriminalistička vještačenja, površine cca 400m², namijenjenih za potrebe Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download