Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

13.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN I
na javni poziv broj br.01-76/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu

Na pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daju se sljedeći odgovori.Download

12.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-60/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke - Dolovi u Pljevljima I faza, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 430.000,00 .Download

11.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Javni poziv objavljen je dana 22.07.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglašen u dnevnom listu.

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji puta Poljane-Kovačevići, MZ Bukovica, Opština Pljevlja.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 400.000,00 .Download

07.08.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko-prevodilački sistem za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

07.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I OPŠTINA BIJELO POLJE, oglašavaju :

P O Z I V
br.04-78/08
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na rekonstrukciji
ulice u naselju Nikoljac u B.Polju


Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji ulice u naselju Nikoljac u B.Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-77/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
- Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv br. 01-75/08 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda


Na zahtjev jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju, za izradu Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dajemo sledeće razjašnjenje :Download

07.08.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke dana 04.07.2008.godine

Dnevne dnevnom listu "Republika" dana 05.07.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

* radovi


IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet nadmetanja su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji I faze tribina stadiona fudbalskog kluba Jezero u Plavu.Download

07.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-51/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download

05.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Upravne zgrade Carinarnice i carinskog skladišta u Podgorici.Download