Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

26.08.2008.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-77 /08
za otvoreni postupak javne nabavke
za radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja "Nova Varoš" u Podgorici (partija I) i radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja "Stara Varoš" u Podgorici (partija II).

Download

22.08.2008.

Poziv

P O Z I V
br.05-81/08
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi I faze na izgradnji objekta Sportske dvorane u Beranama.Download

21.08.2008.

Amandman

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-75/08, od 23.07.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
u Opštini Ulcinj (partija I), Opštini Cetinje (partija II) i Opštini Plav (partija III).

Download

20.08.2008.

Poziv

P O Z I V
br.01-80/08
Predmet javne nabavke je nabavka jednog putničkog motornog vozilaDownload

20.08.2008.

Amandman II

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-76/08, od 30.07.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke
za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.
Download

19.08.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu
Download

19.08.2008.

Amandman III

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-51/08, od 01.08.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke
za radove na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama.
Download

19.08.2008.

Amandman


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-79 /08
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.
Download

14.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 17.07.2008.god., i oglašen u dnevnim novinama .

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .Download

13.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-79 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 3.000.000,00 .Download