Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

19.08.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu
Download

19.08.2008.

Amandman III

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-51/08, od 01.08.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke
za radove na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama.
Download

19.08.2008.

Amandman


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-79 /08
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.
Download

14.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 17.07.2008.god., i oglašen u dnevnim novinama .

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .Download

13.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-79 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 3.000.000,00 .Download

13.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN I
na javni poziv broj br.01-76/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu

Na pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daju se sljedeći odgovori.Download

12.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-60/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke - Dolovi u Pljevljima I faza, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 430.000,00 .Download

11.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Javni poziv objavljen je dana 22.07.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglašen u dnevnom listu.

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji puta Poljane-Kovačevići, MZ Bukovica, Opština Pljevlja.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 400.000,00 .Download

07.08.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko-prevodilački sistem za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

07.08.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I OPŠTINA BIJELO POLJE, oglašavaju :

P O Z I V
br.04-78/08
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na rekonstrukciji
ulice u naselju Nikoljac u B.Polju


Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji ulice u naselju Nikoljac u B.Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download