Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke s radovi na II fazi nadogradnje Gimnazije Niko Rolović u Baru. Download

03.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-79 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

03.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-87/08 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Centra za djecu i mlade "Ljubović"u Podgorici.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni. Download

01.09.2008.

Amandman

AMANDMAN 2
na poziv za javno nadmetanje br.05-79/08 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Pitanje br.1. Koja je vrsta i koje su dimenzije keramičkih pločica koje se ugrađuju?

Odgovor: : Keramičke pločice su I klase, orijentacionih dim. 25x50. Slog, boja i ton po izboru Projektanta.Download

01.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-83/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4,3 km,
u Opštini Plav.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-85/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je rekonstrukcija lokalnog puta Pričelje-Rogami, u dužini od 2 km, u Opštini Podgorica.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.09.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 01-82/08
otvoreni ponovni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-84/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je modernizacija lokalnog puta Kosijeri- Mikulići - Tomići, u dužini od 2,5 km, u Opštini Cetinje.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog
materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.
Download

26.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji I faze gradske saobraćajnice, u dužini od 960 m, u Opštini Mojkovac.
Download