Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N VI
na javni poziv broj 05-79 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom VI mijenja se u Amandmanu IV:

"Ponude se predaju do dana 18.09.2008.godine do 12,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Racković Drgana.

Javno otvaranje će biti održano dana 18.09.2008Download

11.09.2008.

Amandman

AMANDMAN 5
na poziv za javno nadmetanje br.05-79/08 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


U tenderskoj dokumementaciji kniga II-predmjer radova C) Mašinske instalacije, C5)Oprema za zagrijavanje bazena, mijenja se komplet i sada glasi kao u prilogu.Download

11.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-81/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na I fazi izgradnje objekta Sportske dvorane u Beranama.

Ovim Amandmanom I dodaje se količina u Tenderskoj dokumentaciji Knjiga II Predmjer radova , tačka IV Izolaterski radovi :Download

05.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-89/08
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je 215.000,00Download

05.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 01.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 02.08.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice
u Beranama (kabinet za transfuziju).

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 630.000,00 Download

03.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke s radovi na II fazi nadogradnje Gimnazije Niko Rolović u Baru. Download

03.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-79 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

03.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-87/08 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Centra za djecu i mlade "Ljubović"u Podgorici.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni. Download

01.09.2008.

Amandman

AMANDMAN 2
na poziv za javno nadmetanje br.05-79/08 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Pitanje br.1. Koja je vrsta i koje su dimenzije keramičkih pločica koje se ugrađuju?

Odgovor: : Keramičke pločice su I klase, orijentacionih dim. 25x50. Slog, boja i ton po izboru Projektanta.Download

01.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-83/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4,3 km,
u Opštini Plav.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download