Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

06.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-92/08
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 3.700.000,00 .Download

02.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 29.08.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 02.09.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta Kosijeri- Mikulići - Tomići, u dužini od 2,5 km, u Opštini Cetinje

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 110.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke
VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma .Download

30.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 29.08.2008. godine i oglasila u dnevnom listu dana 02.09.2008.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4,3 km, u Opštini Plav.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 210.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .Download

29.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.

Ovim Amandmanom II na zahtjev jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju izdaje se elektronska forma, predmjera radova i šema stolarije i bravarije.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog Amandmana.Download

25.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.

Ovim Amandmanom I mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji: Download

23.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-90/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na sanaciji gradske saobraćajnice u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

22.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 07.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 08.08.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je po:

 Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
- Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u PodgoriciDownload

19.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-82/08
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

Ovim Amandmanom I mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji:

Ponude se predaju do dana 24.09.2008.godine do 15,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Milica Bakić.Download

19.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N VII
na javni poziv broj 05-79 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom VII daje se pojašnjenje Amandmana II i Amandmana V :Download

18.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 12.08.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Republika" dana 14.08.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke - Dolovi u Pljevljima I faza.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 430.000,00 .Download