Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-90/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na sanaciji gradske saobraćajnice u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

22.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 07.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 08.08.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je po:

 Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
- Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u PodgoriciDownload

19.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-82/08
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

Ovim Amandmanom I mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji:

Ponude se predaju do dana 24.09.2008.godine do 15,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Milica Bakić.Download

19.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N VII
na javni poziv broj 05-79 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom VII daje se pojašnjenje Amandmana II i Amandmana V :Download

18.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 12.08.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Republika" dana 14.08.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke - Dolovi u Pljevljima I faza.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 430.000,00 .Download

16.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 20.08.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu "Republika" dana
21.08.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je nabavka jednog putničkog motornog vozilaDownload

16.09.2008.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.05-89/08 za
nabavku i ugradnju scenske rasvjete i ozvučenja u Sali Doma kulture u Ulcinju


U Pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Osnovni uslov, pored uslova propisanih tekstom poziva na javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, posjeduje sljedeći minimalni kriterijum za kvalifikovanje:Download

15.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-86/08
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima , koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 1.300.000,00 .Download

12.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 23.07.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu "Republika"dana 24.07.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Studija izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Ulcinj
2. partiji II u Opštini Cetinje
3. partiji III u Opštini Plav

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je po:

- partiji I ................. 80.000,00
- partiji II ................ 70.000,00
- partiji III ................ 70.000,00 Download

12.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 07.08.2008.godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Republika" dana 13.08.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice u naselju Nikoljac u B.Polju.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 260.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .Download