Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-98/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnih projekata

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Berane,
2. partiji II u Opštini Bijelo Polje,
3. partiji III u Opštini Nikšić,
4. partiji IV u Opštini Pljevlja i
5. partiji V u Opštini Kotor

Glavne projekte izraditi u svemu prema projektnom zadatku.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-96/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Radovi na modernizaciji lokalnog puta i izgradnji fekalnog kolektora u Opštini Podgorica, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 70.000,00 .Download

14.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.01-93/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka i UTU-a, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeniDownload

14.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-94/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji lokalnog putaVladimir Šas (l=4.7 km) u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 450.000,00 .Download

13.10.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-92/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.Download

13.10.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.Download

10.10.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 13.08.2008.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 14.08.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

1.Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom

V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE3.000.000,00 Download

08.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 28.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 30.08.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović " u Danilovgradu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 50.000 .Download

08.10.2008.

poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-91/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na izgradnji II faze klinike za onkologiju i radioterapiju, a po vrstama i obimu definisanim Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.
Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke dana 22.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 23.08.2008.godine.


III. Predmet javne nabavke su radovi I faze na izgradnji objekta Sportske dvorane u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.150.000,00 .Download