Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

13.10.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.Download

10.10.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 13.08.2008.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 14.08.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

1.Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom

V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE3.000.000,00 Download

08.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 28.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 30.08.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović " u Danilovgradu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 50.000 .Download

08.10.2008.

poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-91/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na izgradnji II faze klinike za onkologiju i radioterapiju, a po vrstama i obimu definisanim Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.
Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke dana 22.08.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 23.08.2008.godine.


III. Predmet javne nabavke su radovi I faze na izgradnji objekta Sportske dvorane u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.150.000,00 .Download

06.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-92/08
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 3.700.000,00 .Download

02.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 29.08.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 02.09.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta Kosijeri- Mikulići - Tomići, u dužini od 2,5 km, u Opštini Cetinje

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 110.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke
VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma .Download

30.09.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 29.08.2008. godine i oglasila u dnevnom listu dana 02.09.2008.godine

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4,3 km, u Opštini Plav.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 210.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .Download

29.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.

Ovim Amandmanom II na zahtjev jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju izdaje se elektronska forma, predmjera radova i šema stolarije i bravarije.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog Amandmana.Download

25.09.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.

Ovim Amandmanom I mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji: Download