Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-91/08 od 08.10.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za izvođenje radova na izgradnji II faze klinike za onkologiju i radioterapiju u Podgorici.

Ovim Amandmanom I na zahtjev ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daju se sledeća pojašnjenja.

Pitanje br.1. Da li je Investitor u mogućnosti da ponuđačima dostavi šeme bravarije u elektronskoj formi?

Odgovor: : Svim ponuđačima će biti dostavljena elektronska forma šema bravarije na CD-u.Download

04.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.01-97/08
za
otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

30.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 03.09.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 05.09.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Centra za djecu i mlade "Ljubović"u Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 60.000 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

24.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 29.08.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 02.09.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta
Pričelje-Rogami, u dužini od 2 km, u Opštini Podgorica.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 360.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke.

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma .Download

23.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-98/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnih projekata

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Berane,
2. partiji II u Opštini Bijelo Polje,
3. partiji III u Opštini Nikšić,
4. partiji IV u Opštini Pljevlja i
5. partiji V u Opštini Kotor

Glavne projekte izraditi u svemu prema projektnom zadatku.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-96/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Radovi na modernizaciji lokalnog puta i izgradnji fekalnog kolektora u Opštini Podgorica, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 70.000,00 .Download

14.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.01-93/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka i UTU-a, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeniDownload

14.10.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-94/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji lokalnog putaVladimir Šas (l=4.7 km) u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 450.000,00 .Download

13.10.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-92/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.Download

13.10.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-86 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.Download