Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

11.11.2008.

Poziv


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-105/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, po sistemu "ključ u ruke", a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.11.2008.

Amandman


AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.01-97/08
za
izradu Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu


U tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 1% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download

07.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za izradu, marketing i prodaju novih materijala za hiking & biking tržište.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

29.880,00 Download

07.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-102/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za nabavku elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

11.000,00 Download

06.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-100/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po partijama i to:

 partiji I u Opštini Ulcinj,
 partiji II u Opštini Cetinje i
 partiji III u Opštini Plav.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

05.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-91/08 od 08.10.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za izvođenje radova na izgradnji II faze klinike za onkologiju i radioterapiju u Podgorici.

Ovim Amandmanom I na zahtjev ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daju se sledeća pojašnjenja.

Pitanje br.1. Da li je Investitor u mogućnosti da ponuđačima dostavi šeme bravarije u elektronskoj formi?

Odgovor: : Svim ponuđačima će biti dostavljena elektronska forma šema bravarije na CD-u.Download

04.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.01-97/08
za
otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

30.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 03.09.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 05.09.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Centra za djecu i mlade "Ljubović"u Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 60.000 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

24.10.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 29.08.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 02.09.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta
Pričelje-Rogami, u dužini od 2 km, u Opštini Podgorica.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 360.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke.

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma .Download