Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

13.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-98/08


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to: u Opštini Berane ( partija I), u Opštini Bijelo Polje( partija II), u Opštini Nikšić ( partija III), u Opštini Pljevlja ( partija IV), i u Opštini Kotor
( partija V).

Na postavljena pitanja od strane potencijalnih ponudjača daju se sljedeći odgovori Download

11.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bio je izvodjenje radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Download

11.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na objektu Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima.Download

11.11.2008.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.01-93/08


U tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 1% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download

11.11.2008.

Poziv


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-105/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, po sistemu "ključ u ruke", a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.11.2008.

Amandman


AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.01-97/08
za
izradu Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu


U tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 1% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download

07.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za izradu, marketing i prodaju novih materijala za hiking & biking tržište.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

29.880,00 Download

07.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-102/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za nabavku elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

11.000,00 Download

06.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-100/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po partijama i to:

 partiji I u Opštini Ulcinj,
 partiji II u Opštini Cetinje i
 partiji III u Opštini Plav.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download