Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju i rad regionalne sanitarne deponije u Opštini Bijelo Polje, na području Čelinska Kosa "lokacija C" i dodatnih analiza kao i osnovnih pokazatelja o kvalitetu i ekonomskoj rentabilnosti "lokacije C".Download

18.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-106/08
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Nabavka i ugradnja opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore, koju je dobavljč dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

13.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-98/08


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to: u Opštini Berane ( partija I), u Opštini Bijelo Polje( partija II), u Opštini Nikšić ( partija III), u Opštini Pljevlja ( partija IV), i u Opštini Kotor
( partija V).

U tenderskoj dokumementaciji i Pozivu za javne nabavke Download

13.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-98/08za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to: u Opštini Berane ( partija I ), u Opštini Bijelo Polje( partija II), u Opštini Nikšić ( partija III), u Opštini Pljevlja ( partija IV), i u Opštini Kotor
( partija V).

Na postavljena pitanja od strane potencijalnih ponudjača daju se sljedeći odgovori :Download

13.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na objektu Centra za kriminalistička vještačenja.Download

13.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 23.09.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu dana 24.09.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su za radove na sanaciji gradske saobraćajnice u Opštini Ulcinj.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 250.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

13.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-98/08


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to: u Opštini Berane ( partija I), u Opštini Bijelo Polje( partija II), u Opštini Nikšić ( partija III), u Opštini Pljevlja ( partija IV), i u Opštini Kotor
( partija V).

Na postavljena pitanja od strane potencijalnih ponudjača daju se sljedeći odgovori Download

11.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bio je izvodjenje radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Download

11.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na objektu Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima.Download

11.11.2008.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.01-93/08


U tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 1% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download