Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

13.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 23.09.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu dana 24.09.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su za radove na sanaciji gradske saobraćajnice u Opštini Ulcinj.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 250.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

13.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-98/08


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije, po partijama i to: u Opštini Berane ( partija I), u Opštini Bijelo Polje( partija II), u Opštini Nikšić ( partija III), u Opštini Pljevlja ( partija IV), i u Opštini Kotor
( partija V).

Na postavljena pitanja od strane potencijalnih ponudjača daju se sljedeći odgovori Download

11.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bio je izvodjenje radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Download

11.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na objektu Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima.Download

11.11.2008.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.01-93/08


U tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 1% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download

11.11.2008.

Poziv


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-105/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, po sistemu "ključ u ruke", a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.11.2008.

Amandman


AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.01-97/08
za
izradu Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu


U tenderskoj dokumementaciji, mijenja se:

Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 1% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 120 dana računajući od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.Download

07.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za izradu, marketing i prodaju novih materijala za hiking & biking tržište.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

29.880,00 Download

07.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-102/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
(Čl.23. stav 1 tačka 4, alineja 1.)
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za nabavku elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

11.000,00 Download