Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
radovi na izgradnji II faze klinike za onkologiju radioterapiju.

Download

28.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Kupinovo Podvrće Vinići.Download

27.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO ODBRANE, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-107/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u PodgoriciDownload

27.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 21.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 22.10.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta i izgradnji fekalnog
kolektora u Opštini Podgorica.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 70.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

26.11.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 15.10.2008.godine.

2.Dnevne novine "Republika" dana 16.10.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radovi

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.Download

26.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 06.10.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 09.10.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.700.000,00 .Download

19.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.04-102/08 za
radove na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru


Na postavljena pitanja od strane potencijalnog ponudjača :

1. Molimo Vas da nam navedete koju licencu moramo priložiti u skladu sa zahtjevima tendera i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, odnosno ako ponudjači nisu sa teritorije Crne Gore koja šifra djelatnosti se mora ispuniti za izvodjenje predmetnih radova ?Download

19.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-105 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.Download

18.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su usluge za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju i rad regionalne sanitarne deponije u Opštini Bijelo Polje, na području Čelinska Kosa "lokacija C" i dodatnih analiza kao i osnovnih pokazatelja o kvalitetu i ekonomskoj rentabilnosti "lokacije C".Download

18.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-106/08
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Nabavka i ugradnja opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore, koju je dobavljč dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download