Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

08.12.2008.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.05-107/08 za
izvodjenje radova na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici

Ovim Amandmanom 1 daju se odgovori na postavljena pitanja jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju , a kako slijede:

Pitanje br.1. Molimo Vas da nam pojasnite opis za bravarske radove ( X. Bravarski radovi, PVC bravarija) iz predmjera radova.Download

05.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 24.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu "Republika"dana 25.10.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije,po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Berane,
2. partiji II u Opštini Bijelo Polje,
3. partiji III u Opštini Nikšić,
4. partiji IV u Opštini Pljevlja i
5. partiji V u Opštini Kotor

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je je po:

 partiji I ............... 170.000
 partiji II ............... 210.000
 partiji III ..............175.000
 partiji IV ..............180.000
 partiji V ...............150.000 Download

03.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-108 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .
3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 3.800.000,00 .Download

03.12.2008.

Amandman

AMANDMAN I

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci mijenja se:
Download

03.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viškovi radova na izgradnji rezervoara za pitku vodu u Opštini Kolašin.Download

03.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-112/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje završnih radova na izgradnji i priključenju rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 340.000,00 .Download

03.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 04.11.2008. godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 06.11.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 40.000,00 . Download

01.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
radovi na izgradnji II faze klinike za onkologiju radioterapiju.

Download

28.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Kupinovo Podvrće Vinići.Download

27.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO ODBRANE, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-107/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u PodgoriciDownload