Manja slova Veća slova RSS



Pitajte Direkciju

Tenderi

03.12.2008.

Amandman

AMANDMAN I

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci mijenja se:
Download

03.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viškovi radova na izgradnji rezervoara za pitku vodu u Opštini Kolašin.Download

03.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-112/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje završnih radova na izgradnji i priključenju rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 340.000,00 .Download

03.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 04.11.2008. godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 06.11.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 40.000,00 . Download

01.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
radovi na izgradnji II faze klinike za onkologiju radioterapiju.

Download

28.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Kupinovo Podvrće Vinići.Download

27.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO ODBRANE, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-107/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u PodgoriciDownload

27.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 21.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 22.10.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta i izgradnji fekalnog
kolektora u Opštini Podgorica.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 70.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

26.11.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 15.10.2008.godine.

2.Dnevne novine "Republika" dana 16.10.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radovi

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.Download

26.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 06.10.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 09.10.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.700.000,00 .Download