Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

10.12.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom I na mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji :

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:Download

10.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji II faze Vatrogasnog doma na Žabljaku.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

8.500,00 Download

10.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji II faze Vatrogasnog doma u Mojkovcu.Download

09.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-117/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

09.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 07.11.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana08.11.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 160.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

VII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o javnim nabavkama) ponude je najniže ponuđena cijena.

VIII. Na predmetno javno nadmetanje dostavljene su tri ponude.

IX. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Ponuđač:
"YU Briv" d.oDownload

08.12.2008.

Amandman

AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.05-107/08 za
izvodjenje radova na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici

Ovim Amandmanom 1 daju se odgovori na postavljena pitanja jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju , a kako slijede:

Pitanje br.1. Molimo Vas da nam pojasnite opis za bravarske radove ( X. Bravarski radovi, PVC bravarija) iz predmjera radova.Download

05.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 24.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu "Republika"dana 25.10.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnih projekata za regionalne sanitarne deponije,po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Berane,
2. partiji II u Opštini Bijelo Polje,
3. partiji III u Opštini Nikšić,
4. partiji IV u Opštini Pljevlja i
5. partiji V u Opštini Kotor

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je je po:

 partiji I ............... 170.000
 partiji II ............... 210.000
 partiji III ..............175.000
 partiji IV ..............180.000
 partiji V ...............150.000 Download

03.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-108 /08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .
3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 3.800.000,00 .Download

03.12.2008.

Amandman

AMANDMAN I

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci mijenja se:
Download

03.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viškovi radova na izgradnji rezervoara za pitku vodu u Opštini Kolašin.Download