Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

12.12.2008.

Obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E
PREDMET: Postupak javne nabavke za ugradnju opreme u Velikoj Sali Skupštine Crne Gore
Download

11.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Vladimir-Šas u Opštini Ulcinj.
Download

10.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

II BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

01-5796/2,od 05.12.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
usluge,
¨ radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Izrada Idejnog rješenja nastavka bulevara preko Port Milene u Ulcinju u dužini od 1300m, broj javne nabavke br.01-116/08. Download

10.12.2008.

Amandman

AMANDMAN II

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download

10.12.2008.

Amandman

AMANDMAN 2
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore

Ovim Amandmanom 2 daju se odgovori na postavljena pitanja nekoliko ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju , a kako slijede:

Pitanje br.1. Molimo Vas da nam dozvolite ulazak u veliku Skupstinsku salu, radi pregleda iste i nudjenja adekvatne i kvalitetne opreme za potrebe Tendera, tj. kako bi bili u situaciji da napravimo pravu šemu izrade projekta.Download

10.12.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom I na mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji :

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:Download

10.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji II faze Vatrogasnog doma na Žabljaku.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

8.500,00 Download

10.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji II faze Vatrogasnog doma u Mojkovcu.Download

09.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-117/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

09.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 07.11.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana08.11.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 160.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

VII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o javnim nabavkama) ponude je najniže ponuđena cijena.

VIII. Na predmetno javno nadmetanje dostavljene su tri ponude.

IX. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Ponuđač:
"YU Briv" d.oDownload