Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

17.12.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-117/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumntacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

Ovim Amandmanom I mijenja se u Knjizi I tenderske dokumentacije:Download

16.12.2008.

Amandman

AMANDMAN III

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:O P I S
Realizacija projekta u godinama PLANIRANA SREDSTVA

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra T.Bjelić u Nikšiću
2008 132.150,00

S poštovanjem,

D I R E K T O R ,
Živković Žarko,dipl.ing.građ.Download

15.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA ZA VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO, oglašava :

P O Z I V
br.05-115/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na adaptaciji dijela prostorija (konferencijske sale u prizemlju objekta) Vrhovnog državnog tužioca CG u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 42.000,00 .Download

15.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

II BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

01-5890/1 ,od 10.12.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
¨usluge,
 radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Geotehnička istraživanja i izrada Geotehničkog elaborata, broj javne nabavke br.01-111/08.

V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
do 30.000,00 Download

15.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.Download

12.12.2008.

Obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E
PREDMET: Postupak javne nabavke za ugradnju opreme u Velikoj Sali Skupštine Crne Gore
Download

11.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Vladimir-Šas u Opštini Ulcinj.
Download

10.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

II BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

01-5796/2,od 05.12.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
usluge,
¨ radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Izrada Idejnog rješenja nastavka bulevara preko Port Milene u Ulcinju u dužini od 1300m, broj javne nabavke br.01-116/08. Download

10.12.2008.

Amandman

AMANDMAN II

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download

10.12.2008.

Amandman

AMANDMAN 2
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore

Ovim Amandmanom 2 daju se odgovori na postavljena pitanja nekoliko ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju , a kako slijede:

Pitanje br.1. Molimo Vas da nam dozvolite ulazak u veliku Skupstinsku salu, radi pregleda iste i nudjenja adekvatne i kvalitetne opreme za potrebe Tendera, tj. kako bi bili u situaciji da napravimo pravu šemu izrade projekta.Download