Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

19.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viskovi radova na lokalnim putevima na području Opštine Danilovgrad.Download

18.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji zgrade Rektorata u Podgorici.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

347.829,96 .Download

18.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici.

IV. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

618.653,00 .Download

18.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA ZA KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, oglašava :

P O Z I V
br.05-119/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Izvođenje radova na adaptaciji Centra za neonatologiju u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

18.12.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN III
na poziv za javno nadmetanje br.05-107/08 za
izvodjenje radova na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici


Ovim Amandmanom III mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji:

"Ponude se predaju do dana 24.12.2008.god. do 15,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu ponude je Racković Dagana.

Javno otvaranje će biti održano dana 24.12.2008.godDownload

17.12.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-117/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumntacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

Ovim Amandmanom I mijenja se u Knjizi I tenderske dokumentacije:Download

16.12.2008.

Amandman

AMANDMAN III

PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinu


U planu javnih nabavki za 2008. godinu broj: 01-66/1 od 14. 01.2008. godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:O P I S
Realizacija projekta u godinama PLANIRANA SREDSTVA

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra T.Bjelić u Nikšiću
2008 132.150,00

S poštovanjem,

D I R E K T O R ,
Živković Žarko,dipl.ing.građ.Download

15.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA ZA VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO, oglašava :

P O Z I V
br.05-115/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na adaptaciji dijela prostorija (konferencijske sale u prizemlju objekta) Vrhovnog državnog tužioca CG u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 42.000,00 .Download

15.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

II BROJ I DATUM ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

01-5890/1 ,od 10.12.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
¨usluge,
 radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Geotehnička istraživanja i izrada Geotehničkog elaborata, broj javne nabavke br.01-111/08.

V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
do 30.000,00 Download

15.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji Upravne zgrade Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.Download