Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

29.01.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-4/09
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova
na izradi javne rasvjete


2. Predmet javne nabavke

Radovi na izradi električnih instalacija javne rasvjete, dio saobraćajnice Ulcinj-Bar od Ulcinjskih Kruta III faza, do raskrnice puta za Valdanos, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.01.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.01-2/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

26.01.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-3/09
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, po sistemu "ključ u ruke", a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

26.01.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-1/09
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske opreme za Centre kulture u Gusinju, Plavu, Murinu, Andrijevici, Petnjici, Rožajama, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Domu VCG u Pljevljima.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.01.2009.

Plan javne nabavke

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list RCG", br. 46/06) Direkcija javnih radova, donosi :


PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu
Download

21.01.2009.

Amandman

AMANDMAN 6.
na poziv za javno nadmetanje br.05-107/08 za
izvodjenje radova na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici

Ovim Amandmanom 6 daju se odgovori na postavljena pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju , a kako slijede:

Pitanje br.1. U predmjeru radova nedostaje pozicija AB tavanice iznad garaže.
Odgovor: U predmjeru A.3. GARAŽA, Stavka III Betonski radovi dodaje se pozicija 6. koja glasiDownload

21.01.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 03.12.2008. godine i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 03.12.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje završnih radova na izgradnji i priključenju rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin.Download

19.01.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 15.09.2008.godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 17.09.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.Download

15.01.2009.

Amandman III

A M A N D M A N III
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.
Download

15.01.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.

Download