Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-6/09 za
otvoreni postupak javne nabavkeNa pitanja ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju po pozivu br.04-6/09 ,za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori: Download

03.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N II
na javni poziv br.01-1/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske opreme za Centre kulture u Gusinju, Plavu, Murinu, Andrijevici, Petnjici, Rožajama, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Domu VCG u Pljevljima.

Ovim Amandmanom II mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji:Download

03.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) , Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv br.01-1/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske opreme za Centre kulture u Gusinju, Plavu, Murinu, Andrijevici, Petnjici, Rožajama, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Domu VCG u Pljevljima.

Ovim Amandmanom I zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

02.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 29.01.2009. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 30.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad u dužini od 3 km.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 150.000,00 .Download

27.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-10/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju: kancelarijskog namještaja, laboratorijskog namještaja, digestora i video nadzora za Institut za javno zdravlje u Podgorici.Download

24.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-9/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji trafostanice sa priključenjem objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici na elektro energetsku mrežu.Download

19.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-3/09 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.

Ovim Amandmanom I mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji:Download

19.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-5/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad u dužini od 3 km.

Ovim Amandmanom I mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji:Download

17.02.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-10/09
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Javna nabavka će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III:

- Partiji I - nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partiji II - nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja i digestora za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partija III- nabavka i ugradnja opreme za video nadzor za Institut za javno zdravlje u Podgorici

Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

16.02.2009.

Amandman

AMANDMAN I
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download