Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

19.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-3/09 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.

Ovim Amandmanom I mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji:Download

19.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-5/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad u dužini od 3 km.

Ovim Amandmanom I mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji:Download

17.02.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-10/09
na otvoreni postupak javne nabavke


2. Predmet javne nabavke

Javna nabavka će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III:

- Partiji I - nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partiji II - nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja i digestora za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partija III- nabavka i ugradnja opreme za video nadzor za Institut za javno zdravlje u Podgorici

Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

16.02.2009.

Amandman

AMANDMAN I
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download

13.02.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-09/09
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji trafostanice sa priključenjem objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici na elektro energetsku mrežu .

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.02.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-08/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su gradjevinsko zanatski i instalaterski radovi na objektu Instituta za javno zdravlje u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

10.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-3/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.Download

10.02.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-6/09
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Vinići-Mosori

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.02.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 06.11.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 07.11.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po partijama i to:

 partiji I u Opštini Ulcinj,
 partiji II u Opštini Cetinje i
 partiji III u Opštini Plav.Download

29.01.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-5/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad u dužini od 3 km, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download