Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

16.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-20/09
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Izvođenje završnih radova u Domu kulture u Pljevljima (scenska oprema i tehnika), a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

16.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA za potrebe OPŠTINE PLJEVLJA, oglašava :

P O Z I V
br.05-19/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje završnih radova u Domu kulture u Pljevljima (adaptacija pozorišne dvorane sa pratećim prostorijama), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 15.09.2008.godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 17.09.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.300.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak .Download

12.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavkedana 26.01.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 27.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je nabavka i ugradnja scenske opreme za Centre kulture u Gusinju, Plavu, Murinu, Andrijevici, Petnjici, Rožajama, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Domu VCG u Pljevljima.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 800.000,00 Download

12.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-16/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolašin i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4Download

12.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-14/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4Download

12.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-13/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Radovi na rekonstrukciji II etape glavne i pristupnih gradskih saobraćajnica na Žabljaku, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom i tenderskom dokumentacijom .
Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

12.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) , Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-07/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom I mijenja se termin sjednice za pružanje informacija i sada glasi: Download

11.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N V
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom V :Download

11.03.2009.

Amandman

AMANDMAN II
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download