Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

06.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN I
na poziv za javno nadmetanje br.04-17/09 za
- Partiju I - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Žabljak,
- Partiju II - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine,
- Partiju III -modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik i
- Partiju IV -modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Nikšić.
Download

03.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN IV
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Ovim Amandmanom IV mijenja se u tenderskoj dokumentaciji, Pozivu za javno nadmetanje i Amandmanu III na tendersku dokumentaciju:Download

02.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-28/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

Download

01.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-26/09
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja trafostanice sa pratećim gradjevinskim radovima na elektro energetsku mrežu objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.04.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-29/09
na otvoreni postupak za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva
za službena vozila


2.Predmet poziva je nabavka goriva (Eko dizel), procijenjene količine od 41.500 litara, za vozila Direkcije javnih radova u 2009. godini.

Javna nabavka je određena kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23.tačka 4.Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list RCG br. 46/06).
Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-15/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje, koju je dobavljč dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom i predmjerom radova.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-25/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom).

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008), Projektnom zadatku i Idejno- programskom rješenju.

Glavni projekat mora sadržati predmjer radova sa tačnošću ± 5%.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-24/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata, po partijama i to po :

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Bijelo Polje,

-Partijii II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Nikšić

-Partijii III- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Berane

-Partijii IV- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Kotor
i
-Partijii V- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Pljevlja.Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-23/09
za otvoreni postupak javne nabavke


2.Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata, po partijama i to po :

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

-Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne škole RDownload

25.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke
dana 10.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500.000,00 .Download