Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

14.04.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 17.02.2009.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda dana 18.02.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

 robe,
¨ usluge,
¨ radoviDownload

09.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 06.03.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 07.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji kotlarnice u Pljevljima, za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 95.000,00 .Download

09.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA za VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO, oglašava :

P O Z I V
br.05-30/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u ul.13 jul bb u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

.II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viškovi radova na modernizaciji lokalnog puta vodoizvorištu Bolje Sestre u Opštini Podgorica.Download

06.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN I
na poziv za javno nadmetanje br.04-18/09 za
Partiju I - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 3.7 km, u Opštini Cetinje i
Partiju II - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 4.35 km, u Opštini Ulcinj

Ovim Amandmanom I mijenja se u tenderskoj dokumentaciji i Pozivu za javno nadmetanje :Download

06.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN I
na poziv za javno nadmetanje br.04-17/09 za
- Partiju I - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Žabljak,
- Partiju II - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine,
- Partiju III -modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik i
- Partiju IV -modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Nikšić.
Download

03.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN IV
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Ovim Amandmanom IV mijenja se u tenderskoj dokumentaciji, Pozivu za javno nadmetanje i Amandmanu III na tendersku dokumentaciju:Download

02.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-28/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

Download

01.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-26/09
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja trafostanice sa pratećim gradjevinskim radovima na elektro energetsku mrežu objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.04.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-29/09
na otvoreni postupak za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva
za službena vozila


2.Predmet poziva je nabavka goriva (Eko dizel), procijenjene količine od 41.500 litara, za vozila Direkcije javnih radova u 2009. godini.

Javna nabavka je određena kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23.tačka 4.Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list RCG br. 46/06).
Download