Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

08.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-39/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je opremanje Centra kulture u Andrijevici. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti, montirati i ugraditi po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-38/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to :

- Partiji I - adaptaciji Polimskog muzeja u Beranama,
- Partiji II - adaptaciji Centra kulture u Šavniku,
- Partiji III - adaptaciji kuće Novice Cerovića u Šavniku,
- Partiji IV dogradnji anexa objekta Centra kulture u Rožajama,
- Partiji V adaptaciji Centra kulture u Plužinama,
- Partiji VI adaptaciji Centra kulture i kule Redžepagića u Plavu,
- Partiji VII adaptaciji Centra kulture u Gusinju
- Partiji VIII uredjenju terena Centra kulture u Gusinju i
- Partiji IX adaptaciji Centra kulture u MurinuDownload

07.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-36/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008) i Projektnom zadatku .Download

07.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-35/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta za objekat bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.05.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN VII
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju br.05-07/09, dana 30.04.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

07.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-35/09
za
otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta za objekat bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.05.2009.

Amandman

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-22/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.01-22/09, dana 30.04.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici.
Download

06.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-34/09
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta
2. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta za objekat Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu.

Download

06.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 09.04.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 10.04.2009.godine.
III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u ul.13 jul bb u Podgorici.
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 130.000,00 .

Download

04.05.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


AMANDMAN 3
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke ustupanje radova na opremanju
Skupštinske sale Prijestonice Cetinje


Ovim Amandmanom 3 na pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju daje se sledeći odgovor :Download