Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
III. Predmet javne nabavke je sproveden po partijama :

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav
Download

13.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 12.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 13.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolašin i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.Download

12.05.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke
dana 20.03.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 21.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi po partijama i to od partije I do partije II.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3.7 km, u Opštini Cetinje i
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4.35 km, u Opštini UlcinjDownload

08.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-37/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
za vršenje stručnog nadzora

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom
o uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/2008) po partijama i to po :

Partiji I - vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.
Dječiji vrtić u Golubovcima je površine 1.600 m²Download

08.05.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-40/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
za vršenje stručnog nadzora

2. Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/2008), tokom izvođenja radova na solidifikaciji muljevitog materijala i zemljanih radova na izravnjavanju masa solidifikovanim muljnim materijalom i suvim materijalom iz Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.Download

08.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-39/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je opremanje Centra kulture u Andrijevici. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti, montirati i ugraditi po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

08.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-38/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to :

- Partiji I - adaptaciji Polimskog muzeja u Beranama,
- Partiji II - adaptaciji Centra kulture u Šavniku,
- Partiji III - adaptaciji kuće Novice Cerovića u Šavniku,
- Partiji IV dogradnji anexa objekta Centra kulture u Rožajama,
- Partiji V adaptaciji Centra kulture u Plužinama,
- Partiji VI adaptaciji Centra kulture i kule Redžepagića u Plavu,
- Partiji VII adaptaciji Centra kulture u Gusinju
- Partiji VIII uredjenju terena Centra kulture u Gusinju i
- Partiji IX adaptaciji Centra kulture u MurinuDownload

07.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-36/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008) i Projektnom zadatku .Download

07.05.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-35/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta za objekat bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.05.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN VII
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju br.05-07/09, dana 30.04.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download