Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-51/09 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta


2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008) i Projektnom zadatku .Download

29.06.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VIII
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Ovim Amandmanom VIII, mijenja se u Amandmanu V na tendersku dokumentaciju predaja i otvaranje ponuda i glasi: Download

25.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke bila je nabavka opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici.Download

24.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnog puta, u dužini od 3.7 km, u Opštini Kolašin.Download

23.06.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je po partijama i to :

- Partiji I - adaptaciji Polimskog muzeja u Beranama,
- Partiji II - adaptaciji Centra kulture u Šavniku,
- Partiji III - adaptaciji kuće Novice Cerovića u Šavniku,
- Partiji IV dogradnji anexa objekta Centra kulture u Rožajama,
- Partiji V adaptaciji Centra kulture u Plužinama,
- Partiji VI adaptaciji Centra kulture i kule Redžepagića u Plavu,
- Partiji VII adaptaciji Centra kulture u Gusinju
- Partiji VIII uredjenju terena Centra kulture u Gusinju i
- Partiji IX adaptaciji Centra kulture u Murinu.Download

23.06.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VII
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Na postavljeno pitanje jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju
daje se sljedeći odgovor:Download

23.06.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VI
na javni poziv br.01-15/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

Ovim Amandmanom VI mijenja se u Knjizi II stavka 1 termotehničke instalacije i izmijenjena stavka se dostavlja u prilogu ovog Amandmana.Download

23.06.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/2008) po partijama i to po :

Partiji I - vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.Dječiji vrtić u Golubovcima je površine 1.600 m².

Partiji II - vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko -zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Osnovne škole "Risto Manojlović" u Kolašinu.Osnovna škola "Risto Manojlović" u Kolašinu je površine 7.260 m²Download

22.06.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-46/08, od 01.06.2009.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za radove po partijama i to od partije I do partije III:

- Partija I - modernizacija lokalnog puta, Lugovi Kovačevići, u dužini od 4 km,MZ Bukovica
- Partija II sanacija puta Piperi- Brda- Lugovi, u dužini od 8 km , MZ Bukovica i
- Partija III nasipanje puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ BukovicaDownload

22.06.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-45/08, od 01.06.2009.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za radove na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje
( putni pravci Razdolje- Paučina 3 km i Razdolje 1km). Download