Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

20.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 18.06.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda .

III. Predmet javne nabavke bila je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Zatvora za izvršenje dugih kazni u Danilovgradu (Spužu).Download

17.07.2009.

Razjasnjenje konkurs

Shodno čl. 43 Zakona o javnim nabavkama naručilac daje,


R A Z J A Š NJ E NJ E

na postavljena pitanja od strane zainteresovanog učesnika, a vezano za Konkurs
br. 01-49/09, za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja poslovnog objekta Uprave za nekretnine u PodgoriciDownload

17.07.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :

A M A N D M A N I

na Poziv br. 01-54/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za po: Download

16.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 18.06.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 19.06.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom).Download

16.07.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-42/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju kancelarijskog namještaja za Institut za javno zdravlja u Podgorici (partijia I), nabavku i ugradnju laboratorijskog namještaja i digestora za Institut za javno zdravlje u Podgorici (partijia II) i nabavku i ugradnju opreme za video nadzor za Institut za javno zdravlje u Podgorici (partija III).Download

10.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-53/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IIIDownload

09.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 01.06.2009. godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda .

III. Predmet javne nabavke bili su radova na modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u opštini Rožaje.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 .Download

07.07.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet javne nabavke bili su radovi na, po partijama:

- Partija I - modernizaciji lokalnog puta, Lugovi Kovačevići, u dužini od 4 km,MZ Bukovica
- Partija II sanaciji puta Piperi- Brda- Lugovi, u dužini od 8 km, MZ Bukovica i
- Partija III nasipanju puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km,MZ Bukovica.Download

06.07.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-54/09
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Zakonomo uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/2008) po partijama i to po :

Partiji I- vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko -zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Osnovne škole "Ante Đedović " u Baru.Osnovna škola "Ante Đedović " u Baru je površine 4.800 m²Download

02.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-52/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je opremanje Centra kulture u Andrijevici. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti, montirati i ugraditi po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download