Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.08.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-61 /09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Radovi na rekonstrukciji obuhvataju: gradjevinske radove, gradjevinsko zanatske radove, radove na instalacijama i radove na nabavci i ugradnji bazenske tehnike. Radovi koji su predmet ove javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

31.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke je opremanje Centra kulture u Andrijevici.Download

31.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-59/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji gradskih i prigradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

29.07.2009.

Razjasnjenje

Shodno čl. 43 Zakona o javnim nabavkama naručilac daje,


R A Z J A Š NJ E NJ E

na postavljena pitanja od strane zainteresovanog učesnika, a vezano za Konkurs
br. 01-49/09, za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici.Download

27.07.2009.

Amandman

AMANDMAN III
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download

21.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-56/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III.

- Partija I - modernizacija lokalnog puta, Lugovi Kovačevići, u dužini od 4 km,
MZ Bukovica
- Partija II sanacija puta Piperi- Brda- Lugovi, u dužini od 8 km , MZ Bukovica i
- Partija III nasipanje puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5
km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ Bukovica

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijomDownload

21.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-57/09 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008) i Projektnom zadatku .Download

21.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 04-55/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


2.Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom i tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

21.07.2009.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.gov.me/djn dana 06.03.2009.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda dana 11.03.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨robe,
¨usluge,
 radovi

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom. Download

21.07.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


Predmet nabavke bila je izrada Glavnog projekta (adaptacije i sanacije) objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.Download